Hlavné menu


Rodinnú a sociálnu politiku zastrešia dva samostatné tímy odborníkov

Jednou z hlavných priorít rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny pod vedením Milana Krajniaka je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR rodinná a sociálna politika. Ministerstvo preto rozdelí túto širokú agendu medzi dva tímy zložené zo špecializovaných odborníkov. V štruktúre rezortu vzniknú od 15. júna 2020 dve samostatné sekcie, ktoré získajú špecifické kompetencie pri napĺňaní cieľov - sekcia rodinnej politiky a sekcia sociálnej politiky.

„Vznikom dvoch samostatných sekcií vytvárame priestor pre skutočné riešenia sociálnej a rodinnej politiky štátu. Želám si, aby každá rodina, senior alebo mladý človek pocítil našu snahu pomôcť a vykonať opatrenia v prospech občanov, ku ktorým sme sa v programovom vyhlásení zaviazali,“vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Sekcia rodinnej politiky zastreší najmä témy súvisiace s negatívnym vývojom demografickej krivky či systémové benefity pre rodiny. Jej vedením bude poverená bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky a členka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Anna Verešová. Súčasťou zmeny je tiež logické zaradenie odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí (bývalý odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí) ako aj odbor horizontálnych princípov pod sekciu rodinnej politiky.

Sekcia sociálnej politiky sa bude venovať predovšetkým oblasti zabezpečenia sociálnych služieb, systému štátnych dotácií ako aj integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením. Vedením sekcie bude poverená právnička a odborníčka na oblasť sociálneho zabezpečenia JUDr. Katarína Fedorová.

„Návrh vytvorenia dvoch samostatných tímov odborníkov na rodinnú a sociálnu politiku sme konzultovali aj s odbormi. Som rád, že podpora rozvoja rodinnej a sociálnej politiky v rezorte dostala zelenú aj od sociálnych partnerov,“ doplnil minister Krajniak a ďalej uviedol, že: „Premenovanie doterajšieho odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí vnímam ako návrat k zdravému rozumu a používaniu terminológie, ktorá je zrozumiteľná pre legislatívu aj bežným občanom, nielen tej skupine občanov, ktorí sa snažia na Slovensku presadzovať gender agendu. Napomáhanie k rovnosti žien a mužov v spoločenskom aj pracovnom živote považujem za jednu zo svojich priorít pôsobenia na ministerstve. Nebudem však presadzovať zavádzanie ideológie, ktorá nie je veľkej väčšine občanov vlastná, naopak im je cudzia.“

Je v záujme ministerstva, aby jednotlivé tímy viedli kompetentní odborníci a preto budú na uvoľnené pozície uskutočnené výberové konania. Špecifikácia kompetencií v rámci dvoch samostatných tímov sa dotkla niekoľkých podriadených oddelení s kombinovanou agendou. Tie ministerstvo zlúčilo a pridelilo k prislúchajúcej sekcii. Zamestnanci rezortu, ktorých výsledky práce odzrkadľujú ich dlhoročné skúsenosti a odborné znalosti, budú prirodzenou súčasťou sekčných tímov.