Hlavné menu


Fond udržania zamestnanosti rezortu práce naberá kontúry

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes predstavilo návrh slovenského systému „Kurzarbeit“, ktorý zasiela do medzirezortného pripomienkového konania. Navrhuje v ňom, aby samotná výška dávky pre zamestnanca bola pri skrátení pracovnej doby približne 80% jeho čistej mzdy.

Systém skrátenej práce, ktorý slovenská vláda dočasne zaviedla počas koronakrízy, sa ukázal ako efektívny nástroj pri udržaní pracovných miest. „Navrhli sme jednoduchý, trvalý a predvídateľný nástroj, ktorý zamestnancovi pomôže zotrvať v pracovnom pomere pri zachovaní 80% výšky čistej mzdy a zamestnávateľa do veľkej miery odbremení od finančných záväzkov, ktoré má voči svojim zamestnancom“, povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Koncepcia navrhuje zriadenie samostatného Fondu udržania zamestnanosti, v ktorom sa budú akumulovať finančné prostriedky pre prípad ďalšej ekonomickej krízy. Poistné by doň platili všetci zamestnávatelia so sídlom na území Slovenska, vrátane zamestnávateľov vo verejne službe a všetci zamestnanci v pracovnom pomere.  „Chcem všetkých ubezpečiť, že poistné do nového poistného fondu neprinesie zvyšovanie odvodov“, uzavrel šéf rezortu práce.

Režim skrátenej práce v súčasnosti využíva 17 krajín Európskej únie. „Pri hľadaní najvýhodnejšej podoby nášho slovenského modelu sme sa inšpirovali najmä nemeckým systémom, tzv. Kurzarbeitergeld, ale ten náš je jednoduchší, aby bol výber poistného, posudzovanie žiadostí o výplatu dávok aj samotná výplata dávok čo najpriamočiarejšia“, zhodnotil proces realizácie návrhu koncepcie štátny tajomník MPSVR SR Boris Ažaltovič.

Zamestnanec, ktorý zarobí 841,50 eur v čistom (priemerná hrubá mzda 1100 eur), by dostával z Fondu udržania zamestnanosti 673 eur.  Ak by bol evidovaný na úrade práce ako nezamestnaný, dostal by podporu v nezamestnanosti vo výške 542,50 eur. Z nového fondu teda dostane o 130, 50 eur viac.

„Dávku Kurzarbeit bude môcť zamestnávateľ čerpať najviac 6 mesiacov počas 24 mesiacov s výnimkou prípadov, keď o predĺžení podpornej doby poskytovania dávky pri skrátenom pracovnom čase rozhodne vláda SR“, doplnil štátny tajomník Ažaltovič.

Návrh koncepcie „Kurzarbeit“ tiež obsahuje dve možnosti participácie SZČO na skrátenej práci buď ako súčasť povinného poistenia, alebo dobrovoľného poistenia.

Návrh Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku, ktorý dnes MPSVR SR posúva do medzirezortného pripomienkového konania, predpokladá predloženie návrhu zákona o skrátenej práci na rokovanie vlády do konca kalendárneho roka a jeho schválenie NR SR v prvom štvrťroku budúceho roka. Účinnosť zákona o skrátenej práci sa predpokladá od 1. januára 2022. Dovtedy MPSVR SR bude navrhovať predĺženie realizácie projektu „Prvá pomoc“, na ktorého financovanie požiadalo o alokáciu 631 miliónov eur z finančného nástroja SURE.