Hlavné menu


Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.

logá MPSVR SR, EU a OPĽZ

 

Národný projekt Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.

 

 

Operačný program: Ľudské zdroje

 

Prioritná os, investičná priorita a špecifický cieľ:  4. Sociálne začlenenie, 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce

 

Časový rámec realizácie projektu: 01/02/2020-31/12/2023

 

Žiadateľ/ implementátor projektu: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 

Partner projektu: Inštitút pre výskum práce a rodiny

 

Rozpočet projektu: 5 757 569,30 €

 

Cieľové skupiny: Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a / alebo sociálneho začlenenia vo verejnom sektore.

 

Stručný opis projektu:

Hlavným cieľom národného projektu „Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - II.“ (ďalej len NP PROFI II.) je na základe spoločnej vzdelávacej stratégie rezortu vytvoriť funkčný systém rezortného vzdelávania (špecializačné vzdelávanie, nadstavbové vzdelávanie a sústavné vzdelávanie), ktorý doposiaľ v rezorte absentuje.

 

Aktuálna naliehavosť potreby systémového riešenia prehlbovania kvalifikácie ako súčasti rezortného systému vzdelávania v oblasti podpory sociálnej inklúzie vychádza zo skutočnosti, že sociálni pracovníci - odborní zamestnanci vykonávajú činnosti vyplývajúce z rôznorodosti a špecifickosti potrieb užívateľov ich práce – klientov, a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „MPSVR SR“) nemôže ignorovať potrebu ďalšieho odborného rozvoja sociálnych pracovníkov a iných pracovníkov pôsobiacich v oblasti sociálnych vecí a rodiny.

 

NP PROFI II. obsahovo nadväzuje predovšetkým na národný projekt PROFI I., ktorý zmapoval vzdelávacie potreby pomáhajúcich odborníkov, formuloval ich obsahový základ ako východisko pre budúce rezortné vzdelávanie MPSVR SR a navrhol najvhodnejší systém rezortného vzdelávania. Národný projekt PROFI II. bude tvoriť jeho kontinuálne pokračovanie, pričom bude komplexne a systémovo riešiť zabezpečenie a realizáciu rezortného vzdelávania.

 

Národný projekt reflektuje požiadavky, kompetencie a úlohy v oblasti vzdelávania, ktoré vyplývajú zo zákona č. 219/2014  Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý hovorí o tom, že sociálna práca je aj špecializovaná odborná činnosť, na výkon ktorej je potrebné získať akreditované špecializačné vzdelanie. Sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce a špecializačné vzdelávacie programy (ako aj ich štandardy) upravila vláda SR nariadením (5/2016) , kde ustanovila dva špecializačné odbory a k nim prislúchajúce vzdelávacie programy, konkrétne: sociálna posudková činnosť a sociálna kuratela. Nejde o definitívne uzatvorený rozsah špecializácií v sociálnej práci, naopak, tieto sa plánujú rozširovať, podľa potrieb praxe a samotných sociálnych pracovníkov (a ich klientely). Zákon o sociálnej práci vo svojom prechodnom ustanovení ustanovuje povinnosť absolvovania špecializačného vzdelávania do konca roka 2023 pre všetkých sociálnych pracovníkov, ktorí vykonávajú sociálnu prácu v špecializovanom odbore.

 

Okrem špecializácií zákon o sociálnej práci pojednáva aj o odborných činnostiach, ktoré si vyžadujú špecifické vedomosti a zručnosti získané absolvovaním akreditovaného nadstavbového vzdelávacieho programu (nadstavbové odborné činnosti). Môžu ich vykonávať aj iní odborníci pôsobiaci v oblasti sociálnych vecí a rodiny (psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a pod.). Sústavu nadstavbových odborných činností a nadstavbové vzdelávacie programy ustanoví vláda nariadením. Tieto sa budú následne dopĺňať v závislosti od potrieb praxe. Súčasťou ďalšieho vzdelávania v rezorte je aj tzv. sústavné vzdelávanie v sociálnej práci a sústavné vzdelávanie v nadstavbovej odbornej činnosti.

 

Hlavným cieľom projektu je preto na základe spoločnej vzdelávacej stratégie rezortu vytvoriť a zabezpečiť činnosť funkčného systému rezortného vzdelávania (špecializačné vzdelávanie, nadstavbové vzdelávanie a sústavné vzdelávanie), ktorého cieľovou skupinou sú zamestnanci pôsobiaci v odvetvovej pôsobnosti rezortu MPSVR SR, ako aj jednotlivých samospráv a mimovládnych organizácii 1054 (168 sociálni pracovníci kurátori, 286 sociálni posudkoví pracovníci zameraní na politiku ŤZP, 400 sociálni posudkoví pracovníci sociálnych služieb, 210 odborníci v nadstavbových odborných činnostiach). Takýto funkčný systém rezortného vzdelávania zabezpečí zvýšenie profesionality výkonu v oblasti služieb sociálnej inklúzie a priamo podporí profesionalizáciu sociálnej práce a iných odborných činností.

 

Základný obsah rezortného vzdelávania (jednotlivé vzdelávacie programy) vyplývajúci z momentálne súriacich požiadaviek zákona č. 219/2014 Z. z.  je v súčasnosti rámcovo  jasný  a pre budúce požiadavky sa bude stále rozvíjať a dopĺňať. Je však nevyhnutné dať mu inštitucionálno-organizačnú formu v podobe systémového materiálno technického, personálneho a organizačného zabezpečenia.

 

Národný projekt bude implementovaný na národnej úrovni ako nástroj tvorby a následnej podpory funkčného systému rezortného vzdelávania. NP PROFI II.  bude mať dopad na celé územie Slovenskej republiky, keďže jeho cieľovou skupinou sú zamestnanci pôsobiaci v odvetvovej pôsobnosti rezortu MPSVR SR, ako aj jednotlivých samospráv. Sociálni pracovníci, ako aj iní odborníci pôsobiaci v oblasti sociálnych vecí a rodiny, budú systémovo vzdelávaní pre potreby praxe.

 

Hlavná aktivita: Tvorba a zabezpečenie činnosti funkčného systému rezortného vzdelávania MPSVR SR za účelom zvyšovania profesionality kapacít v oblasti sociálnej inklúzie.

 

Podaktivity:

1.1 Tvorba a realizácia vzdelávacej stratégie pre zamestnancov v odvetvovej pôsobnosti rezortu

1.2. Zabezpečenie a realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti sociálnej inklúzie

 

Plagát publicita