Hlavné menu


Máme šancu zastabilizovať dôchodkový systém

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak predstavil 10 zásad návrhu ústavného zákona, ktoré prinesú do dôchodkového systému istotu, stabilitu, solidaritu, udržateľnosť, spravodlivosť a informovanosť. Nová právna úprava tak má garantovať jasný rámec pravidiel v starobnom dôchodkovom systéme.

Návrh ústavného zákona z dielne rezortu práce je v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2020-2024, v ktorom sa vláda zaviazala k presadzovaniu dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému. „Návrh ústavných zmien v dôchodkovom systéme vychádza zo zásad, ktoré pripravila Pracovná komisia pre reformu dôchodkového zabezpečenia, sociálneho poistenia a zavedenie skrátenej pracovnej doby „Kurzarbeit“ a schválil Riadiaci výbor, v ktorom má zastúpenie okrem ministerstva práce aj rezort financií, Sociálna poisťovňa, experti v oblasti sociálneho zabezpečenia a ekonomiky, Inštitútu finančnej politiky, Konfederácia odborových zväzov, zástupcovia zamestnávateľov, Jednota dôchodcov Slovenska, zástupcovia Združenia miest a obcí a ďalší“, povedal štátny tajomník rezortu práce Boris Ažaltovič.

„Plníme sľub, ktorý sme občanom dali, že zastabilizujeme dôchodkový systém tak, aby ľudia mali istotu, že v budúcnosti ten dôchodok naozaj mať budú a bude spravodlivý. Aby sa nestalo, že jeden rok si budú ľudia platiť odvody 6% a druhý rok 9%, aby sa nestalo, že sa niekomu zvýši dôchodok o 20% a inému iba o  5%. Alebo že ženy narodené v rokoch 1958 až 1960 išli do dôchodku nespravodlivo neskôr“, uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Návrh ústavného zákona dáva ľuďom istotu, že môžu ísť do dôchodku po 40-tich odpracovaných rokoch. Tí, ktorí toľko neodpracujú, budú mať nárok na dôchodok po odpracovaní minimálne 15-tich rokov a pre nich bude platiť dôchodkový vek podľa strednej dĺžky života. „Navrhujeme tiež, aby najmenej jedna štvrtina odvodov na dôchodok šla do druhého piliera. Dávame istotu, že dôchodok z druhého piliera sa bude ľuďom vyplácať do konca života, jedno-rázovo ho bude možné vyplatiť, a to v prípade ťažkej životnej situácie občana, alebo ak bude mať veľmi nízku nasporenú sumu. Garantujeme každoročnú valorizáciu o dôchodcovskú infláciu a ak sa bude Slovensku dariť, dôchodky bude môcť štát mimoriadne zvýšiť,“ priblížil minister Krajniak. Nový ústavný zákon o starobnom dôchodkovom systéme je zároveň solidárny v rámci jednej generácie, ale aj medzi generáciami (rodičovský bonus – 1/5 odvodov detí pôjde na dôchodkové zabezpečenie ich rodičov) a zavádza spravodlivosť pri starostlivosti o maloleté dieťa (ak niekto nepracuje, lebo sa stará o dieťa, nesmie to mať negatívny vplyv na výšku jeho dôchodku).  

„Návrh ústavného zákona sme sa snažili napísať tak, aby bol vyvážený. Na jednej strane, aby mali obyvatelia s nízkym a stredným príjmom na dôchodku slušný príjem, na strane druhej  sme vyšli v ústrety vysokopríjmovým ľuďom, aby si mohli sporiť na vyšší dôchodok. Rovnako sme sa snažili zohľadniť požiadavky makroekonómov, aby bol dôchodkový systém dlhodobo udržateľný s jasnými pravidlami investovania, medzinárodnými benchmarkami. Snažili sme tiež o to, aby sme zabezpečili vyplácanie slušných dôchodkov súčasným dôchodcom a tým, ktorí pôjdu do dôchodku tento, budúci rok, alebo najbližších 10 rokov“, uzavrel štátny tajomník Ažaltovič.

V oblasti informovanosti zavedieme tzv. „Oranžovú obálku“, ktorá je známa v zahraničí. Občan dostane každý rok informáciu o svojom dôchodkovom zabezpečení aj dôchodkovom sporení (II. pilier) a ak má dôchodkové doplnkové sporenie, aj o ňom. Občan bude mať informáciu o tom, aký dôchodok bude v budúcnosti mať.

Návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do medzirezortného pripomienkového konania, kde sa k nemu môže vyjadriť odborná aj laická verejnosť. Po vyhodnotení pripomienok predloží rezort práce návrh na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a následne bude materiál predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Účinnosť ústavného zákona sa predpokladá od 1. januára 2022 okrem vybraných opatrení.

Návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/549