Hlavné menu


Seminár k aktuálnym a budúcim výzvam na trhu práce

Ako zmenila pandémia situáciu na slovenskom trhu práce? Aké majú možnosti absolventi v tomto novom prostredí a aké výzvy čakajú v najbližších rokoch trh práce? Aj na tieto otázky ponúknu odpovede odborníci na seminári „Aktuálne a budúce výzvy na trhu práce“, ktorý sa uskutoční v piatok, 4. decembra 2020, o 14:30 formou video konferencie.

Seminár Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci národného projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“ je určený pre odbornú aj laickú verejnosť. Prednášky expertov partnerskej spoločnosti Trexima Bratislava sú už teraz dostupné na https://www.trendyprace.sk/sk/prezentacie. Otázky verejnosti radi zodpovedia prednášajúci aj odborníci z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na piatkovom workshope.

Národný projekt Prognózy vývoja na trhu práce v SR II reaguje na aktuálne celospoločenské výzvy v oblasti trhu práce a vzdelávania. Je priamym pokračovaním Národného projektu Prognózy vývoja na trhu práce v SR realizovaného v rokoch 2014-2015, v rámci ktorého boli prvýkrát v podmienkach SR jasne definované a kvantifikované potreby trhu, uplatniteľnosť absolventov a vyvinutý prvý systém prognózovania vývoja na trhu práce a systém sledovania uplatnenia absolventov na trhu práce v rozsahu a štruktúre výnimočnej na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Výstupy projektu slúžia nielen odbornej, ale aj širšej laickej verejnosti.

Trh práce sa rovnako ako iné trhy tiež riadi trhovými princípmi. Ak sú absolventi niektorých odborov vzdelania nedostatkoví na trhu práce, rastie ich mzda aj profesijné uplatnenie a klesá ich nezamestnanosť. Keď sa tieto informácie rozšíria aj v širokej verejnosti, zvýši sa motivácia budúcich pracovných síl pre výber vzdelávania práve v týchto oblastiach. Na druhej strane, ak majú absolventi niektorých odborov zlé profesijné uplatnenie, nízke mzdy a vysokú mieru nezamestnanosti, bude klesať záujem budúcich pracovných síl o štúdium v týchto oblastiach. Práve preto je cieľom projektu vybudovať informačné zdroje, aby prioritné cieľové skupiny (rodičia, žiaci, výchovní poradcovia a pod.) dostali informácie o vývoji a trendoch na trhu práce tak, aby im rozumeli a dokázali sa podľa nich rozhodovať.