Hlavné menu


Rodová rovnosť na pracovisku

logo EU a OPĽZ

Harmónia je kľúčom k spokojnosti človeka. Platí to v živote, rodine, práci tak pre mužov ako aj pre ženy. V dnešnej enormne dynamickej i chaotickej dobe je harmónia mimoriadne potrebná. Je obranou voči stresu a prináša človeku pokoj, vyrovnanosť a radosť - hodnoty, ktoré pomáhajú riešiť životné, pracovné i vzťahové problémy.

Mnohé ťažkosti i konflikty, ktoré život prináša, spôsobuje nerovnosť pracovných i existenčných podmienok medzi  ženami a mužmi. Prirodzene každá žena a každý muž  majú svoje poslanie či už v rodine, alebo v práci. Mnohé rodiny čelia vážnym problémom a nedokážu riešiť konflikty vznikajúce z nadmernej pracovnej záťaže, enormnej zodpovednosti a často neadekvátnych výsledkov snaženia mužov i žien pri zabezpečení pohodlnej existencie rodín.

Zdroj: www.freepik.com

Dlhodobým spoločenským problémom aj vo vyspelých krajinách je téma vyváženosti a spravodlivejšieho delenia pracovných povinností, zodpovedností a samozrejme aj morálneho či finančného ocenenia žien a mužov . Sociológovia v analýzach a štatistikách poukazujú na veľké nezrovnalosti. Otázkou je, či a ako intenzívne sa tá-ktorá spoločnosť aj reálne zaoberá riešeniami, ktoré nás môžu posunúť vpred a tieto nezrovnalosti postupne odstraňovať

Európska únia venuje agende rovnosti žien a mužov veľkú pozornosť a pravidelne poukazuje na nevyhnutnosť rýchlejšieho a efektívnejšieho postupu pri jej riešení. Nerobí tak len pre spoločenskú solidaritu voči ženám, ale má to aj veľmi pragmatické dôvody.

Medzi krajinami EÚ existujú značné rozdiely. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa pohybuje od 1,4% v Luxembursku až po takmer 20% na Slovensku a ešte viac v Česku, Nemecku, Rakúsku a Estónsku. Taktiež platí, že u žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenáchpričom ženy ich mali o 45 % nižšie ako muži.  Vo väčšine krajín sa rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami znižujú. Aj keď sa situácia v Európskej únii  zlepšuje, rozdiel sa za posledných 8 rokov zmenšil iba o necelé 2 percentuálne body.


Zdroj: https://lnk.sk/bvqy

Slovensko v lete 2020 odštartovalo projekt RODOVÁ ROVNOSŤ NA PRACOVISKU, ktorý realizuje vďaka prostriedkom poskytnutým z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Dvojročný projekt inštitucionálne zastrešuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Základným cieľom projektu je:
- zlepšiť podmienky pre zosúladenie pracovného a rodinného života                     
- zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien.

V konečnom dôsledku projekt sa projekt snaží prispieť ku :                                                                                      

 • harmonizácii rodinného a pracovného života                                                                                                                                                      
 • rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom                                                  
 • podpore participácie žien na trhu práce                                                                          
 • zlepšeniu postavenia žien v pracovnom procese                                                    
 • uľahčeniu návratu žien z materskej/rodičovskej dovolenky

Projekt „Rodová rovnosť na pracovisku“  sa v podmienkach Slovenska týka rozsiahlej cieľovej skupiny, ktorú tvoria:

 • odborové organizácie                                                                                                                        
 • poskytovatelia služieb zamestnanosti                                                                                                      
 • sociálni partneri                                                                                             
 • zamestnávatelia                                                                                                 
 • samostatne zárobkovo činné osoby                                                                        
 • tvorcovia politík na národnej, regionálnej a miestnej úrovni                                      
 • výskumné a vzdelávacie inštitúcie                                                                      
 • zamestnanci vykonávajúci opatrenia a politiky v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí vo verejnom i neverejnom sektore                                                    
 • organizácie a inštitúcie, ktoré sa venujú rovnosti žien a mužov na pracovisku

 

Projekt má celoplošný rozmer a z  regionálneho pohľadu sa týka všetkých ôsmich vyšších územných celkov a samozrejme Bratislavy ako hlavného mesta SR.

Realizácia projektu Rodová rovnosť na pracovisku pozostáva z niekoľkých etáp, na ktorých participujú expertné skupiny.

V prvej etape pôjde o vytvorenie koncepčných a analytických materiálov na podporu a hodnotenie zosúladenia súkromného, rodinného a pracovného života v kontexte s trhom práce.

V druhej etape sa bude projekt venovať implementácií a overovaní výstupov v praxi u zamestnávateľov. Súčasťou práce expertných skupín bude aj široká poradenská činnosť.

Projekt sa prirodzene opiera aj o intenzívnu dlhodobú komunikačnú kampaň. Tá má oboznámiť nielen cieľovú skupinu, ale aj širokú slovenskú verejnosť s benefitmi, ktoré prinesie koncepčné riešenie rovnosti na pracoviskách nielen ženám, ale aj mužom a celým rodinám.

Zdroj: www.freepik.com

Spravodlivejšie prerozdelenie opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi, podpora a uľahčenie návratu žien po materskej dovolenke do práce, motivácia zamestnávateľov prakticky riešiť rovnosť žien a mužov aj vyváženým  oceňovaním a zlepšovaním postavenia žien na pracoviskách prispejú k harmonizácii medziľudských vzťahov, k všeobecnej spokojnosti ľudí a priaznivejšej celospoločenskej klíme na Slovensku.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk