Hlavné menu


O klientov v ZSS a CDR sa starajú aj študenti vysokých škôl

Študenti partnerských vysokých škôl, ktoré sa zapojili do Memoranda, pomáhajú v týchto dňoch zmierňovať dopady nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu v zariadeniach sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Starajú sa o seniorov, pomáhajú deťom v detských domovoch.

Od podpisu Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci uplynul síce mesiac, ale študenti začali v zariadeniach reálne pôsobiť iba nedávno. „Po podpise oslovila každá zapojená vysoká škola svojich študentov. Z tých, ktorí sa rozhodli angažovať, vytvorila databázu. Aktuálne máme zapojených 11 študentov. Pre zamestnancov v zariadeniach je každá pomocná ruka prínosom, najmä v tomto náročnom období. Všetkým zamestnancom aj dobrovoľníkom patrí veľká vďaka a úcta za to, že sa denne, aj počas sviatkov, starajú o zdravie a pohodlie našich najzraniteľnejších, “ uviedol minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

O pomoc študentov požiadali nielen zariadenia sociálnych služieb, ale aj zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. „Sme hrdí na študentov, ktorí preukázali, že rozumejú zmyslu sociálnej práce, ktorým je pomoc ľuďom vo chvíľach, keď to najviac potrebujú, aj že im to poskytne neoceniteľnú skúsenosť,“ uviedla štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčíková.

Viktor Blaho, predseda Združenia zástupcov neštátnych detských domovov: „Spolupráca má obojstranný význam. Študenti v rámci výpomoci získajú potrebnú prax, spravia si jasno v tom, či práve toto je práca, ktorú po skončení štúdia chcú vykonávať. Zariadeniam pomôžu rozšíriť možnosti všestrannejšej starostlivosti o deti či už v oblasti rozvoja záujmov, alebo pri príprave na školské vyučovanie, keďže jeden vychovávateľ na skupine sa nedokáže venovať dostatočne všetkým deťom individuálne. Memorandum o spolupráci MPSVR a vysokých škôl sociálnej práce, aj pedagogických fakúlt, ktoré sa len nedávno začalo realizovať, má význam nielen v súčasnosti pre Covid-19, ale aj v budúcnosti, či už cez školský rok, alebo aj v čase letných, zimných či jarných prázdnin.“

Študenti v zariadeniach pomáhajú za dodržiavania prísnych hygienických opatrení a výhradne v priestoroch, ktoré nie sú určené na vykonávanie karantény. Zariadenie im bezplatne zabezpečuje ochranné a pracovné pomôcky, stravu, školenie BOZP, pred nástupom do zariadenia ich testuje antigenénovými testami a samozrejme zaškolí na potrebné úkony.

„Sme presvedčení o tom, že súčinnosť so študentmi VŠ bude prínosná pre obe strany.  Študentov na jednej strane obohatí o praktické skúsenosti z reálneho života detí v centre a naše zariadenie takouto spoluprácou získa pomoc a aspoň z časti  odbremení vychovávateľov v čase mimoriadnej situácie, či už  pri dištančnom vzdelávaní, alebo pri voľnočasových aktivitách detí,“ povedala riaditeľka Centra pre deti a rodiny Kolíňany (okr. Nitra) Emília Schwarzová. Práve do tohto zariadenia od januára nastúpi aj Rebeka, študentka Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre: „Chcem pomôcť deťom, ktoré sa ocitli v zložitej situácii a chcem aj ja svojou aktivitou zmierniť dopady aktuálnej pandemickej situácie. Deti z centier pre deti a rodiny sú zároveň cieľovou skupinou, ktorej by som sa chcela v budúcnosti profesionálne venovať."

Študenti pôsobia aj v Detskom centre Slovensko v Ružomberku.  „Okrem toho, že vykonávajú v našom zariadení prax, má to aj pre nás, najmä v čase krízy Covid -19  prínos. Študenti pomáhajú na skupine s deťmi a taktiež priamo v profesionálnych náhradných rodinách s väčším počtom detí. Ich činnosť je zameraná hlavne na prípravu detí do školy alebo pomoc pri dištančnom vzdelávaní, pomáhajú tiež s voľnočasovými aktivitami detí. Práca so študentami je pre obidve strany prínosom, keďže naši vychovávatelia, ako aj profesionálni rodičia, sú veľmi vyťažení najmä dištančným vzdelávaním detí a študenti majú zas možnosť bližšie poznať túto prácu, ktorá môže vyprofilovať smerovanie a zameranie v oblasti štúdia sociálnej prace,“ priblížila riaditeľka centra Silvia Pančíková.  

Prácu v tomto zariadení si už vyskúšala, a takýmto spôsobom zároveň absolvovala prax, Iveta z miestnej Katolíckej univerzity: „Ja som pomáhala deťom s úlohami, keďže v súčasnej dobe funguje len on-line výučba. Deti potrebovali usmerniť pri dennom štúdiu, a taktiež pri domácich úlohách poobede. Po počiatočnom zblížení sme si vytvorili pozitívny vzťah a ochotne spolupracovali na zadaniach. Zamestnanci centra boli veľmi ústretoví. Celkovú prax hodnotím veľmi pozitívne.“

**********

Memorandum o spolupráci podpísali 16.11.2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociácia vzdelávateľov v sociálnej práci, ktorej členmi sú: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Teologická fakulta v Košiciach (Katolícka univerzita v Ružomberku). Do projektu sa zapojili aj Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove. Memorandum sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.