Hlavné menu


Obetiam domáceho násilia zostáva pomáhať národná bezplatná nonstop linka

Napriek tomu, že Generálna prokuratúra začiatkom tohto roka zrušila Linku pre týrané osoby, Národná linka pre ženy zažívajúce násilie, ktorej iniciátorom a garantom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), poskytuje pomoc naďalej. Na bezplatné číslo 0800 212 212 sa obete domáceho násilia či týrania môžu dovolať 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.

 „Telefonické poradenstvo obetiam domáceho násilia je dôležité v každom období, no ako veľmi potrebné sa ukazuje najmä v čase  koronakrízy, keď násilie v rodinách stúplo. Obeťami násilia sú najmä tí najzraniteľnejší v rodinách, a to sú deti, seniorky a seniori, ženy, ale aj zdravotne postihnutí. Ministerstvo bude naďalej podporovať a aj rozvíjať služby Národnej linky,“ uviedla štátna tajomníčka MPSVR SR Soňa Gaborčáková.

Napriek tomu, že linka bola v roku 2015 primárne zriadená pre týrané ženy, útočisko a pomoc  u poradkýň hľadajú aj muži. „Ja a moje kolegyne sme pripravené pomôcť každej obeti násilia a to bez ohľadu na vek či pohlavie,“ povedala vedúca Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie Mária Víteková.

Krízovú pomoc a všetky potrebné informácie volajúcim na tejto linke poskytuje 7  špeciálne vyškolených poradkýň. „Pre ženy, ktoré zažívajú násilie alebo sú ním ohrozené, je veľmi dôležité, aby im podporu a pomoc poskytovali rovnako ženy. Je to logické, pretože sa často zverujú s tými najintímnejšími informáciami a tie sa ľahšie hovoria žene ako mužovi. Preto na linke radia iba psychologičky,“ vysvetlila čisto ženský kolektív linky Zuzana Brixová, riaditeľka odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti MPSVR SR.

Hlavným princípom činnosti Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie je bezpečie žien, obhajoba a posilňovanie ich práv. Okrem krízovej pomoci, podpory a poskytovania informácií v oblasti násilia páchaného na ženách asistujú poradkyne volajúcim aj pri naviazaní kontaktu so špecializovanými poradenskými centrami, krízovými strediskami, bezpečnými ženskými domami či zariadeniami núdzového bývania.

„Všetko, čo nám volajúca žena povie, s čím sa nám vyžaluje, je prísne dôverné. Sme zaviazané mlčanlivosťou a kontaktovať políciu, záchrannú zdravotnú službu alebo inú inštitúciu, ktorá žene môže pomôcť, môžeme jedine iba s jej súhlasom,“ priblížila zákulisie fungovania národnej linky jej vedúca M. Víteková.

Národná linka pre ženy zažívajúce násilie od marca minulého roka poskytuje poradenstvo aj prostredníctvom mailovej komunikácie -  linkaprezeny@ivpr.gov.sk. Slovensko sa zároveň pripojilo  k európskej iniciatíve za vznik jednotného celoeurópskeho čísla pre obete násilia, ktoré by fungovalo podobne ako tiesňová linka 112.

Tabuľka: Súhrn najdôležitejších ukazovateľov súvisiacich s činnosťou NLŽ od jej vzniku

Ukazovateľ

2015

2016

2017

2018

2019

2020

SPOLU

Počet prichádzajúcich hovorov1

6700

5390

3301

3219

2527

3737

24 874

Počet prijatých hovorov2

4977

3654

2821

2625

2066

2743

18 886

Počet volajúcich žien zažívajúcich násilie3

495

475

392

328

306

420

2416

Staré klientky4

 

 

 

908

308

231

1447

Počet volajúcich mužov zažívajúcich násilie

 

 

 

16

16

16

48

Počet hovorov týkajúcich sa násilia páchaného na ženách tzv. hovory od „tretích osôb“5

134

241

233

246

215

342

1411

 

Legenda: 1Celkový počet prichádzajúcich hovorov predstavuje počet všetkých hovorov prichádzajúcich v danom období na NLŽ, vrátane hovorov, ktoré boli spadnuté v čakacej fronte alebo ivr strome, a teda nebolo možné technicky dané hovory prijať, 2Počet prijatých hovorov predstavuje počet všetkých hovorov v danom období prepojených na poradkyňu,3 Počet volajúcich žien zažívajúcich násilie predstavuje počet nových klientok v danom roku, 4 Staré klientky - ide o klientky, ktoré telefonovali NLŽ v predchádzajúcich rokoch, 5Tretími osobami sú známi a príbuzní ženy zažívajúcej násilie, ktorí kontaktujú linku za účelom získania informácií o možnostiach pomoci žene zažívajúcej násilie v ich blízkom okolí.

 

Zdroj: Reportingový systém NLŽ, Interné databázy NLŽ