Hlavné menu


Rezort navrhuje 16 zmien, ktorými osobám s ŤZP zvýši príspevky a zjednoduší ich poskytnutie

Poskytnutie príspevku na úpravu auta pred jeho vlastníctvom či poskytnutie peňažného príspevku vo vyššej sume pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) s najnižšími príjmami. Aj tieto zmeny prináša Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) v návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Návrh zmien môžu odborníci aj verejnosť pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 18. augusta 2021.

Návrhom zmien v zákone ministerstvo zjednodušuje čerpanie finančných príspevkov pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým zo skúsenosti z praxe vychádza v ústrety a pomáha zlepšiť kvalitu ich života. Po vyhodnotení podnetov z medzirezortného pripomienkového konania bude o návrhu zákona rokovať vláda, následne ho bude schvaľovať parlament. MPSVR SR navrhuje, aby bol zákon v novom znení účinný od 1. januára 2022.

Výber zmien, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu života osôb s ŤZP

Zvýšenie príspevku pre ľudí s najnižším príjmom

Osobám s najnižšími príjmami navrhuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvýšiť jednorazový peňažný príspevok na kompenzáciu, napríklad na kúpu osobného motorového vozidla, úpravu bytu či kúpu pomôcky. Zároveň MPSVR SR navrhuje osobitne zvýšiť príspevok pre osoby s príjmom do 4-násobku a 5-násobku životného minima na kúpu zdvíhacieho zariadenia vzhľadom na jeho finančnú náročnosť.

Cena pomôcky, výcviku používania pomôcky, úpravy pomôcky, úpravy osobného motorového vozidla, úpravy bytu, úpravy rodinného domu a úpravy garáže

Príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v násobkoch sumy životného minima podľa § 2 písm. a) zákona o životnom minime

 *zmeny oproti aktuálne platnému zákonu sú vyznačené červenou farbou

do 1-násobku

do 2-násobku

do 3-násobku

do 4-násobku

do 5-násobku

do 332,00 eura

90%

90%

90%

70%

50%

Výška príspevku v % z ceny pomôcky, ceny výcviku používania pomôcky, ceny úpravy pomôcky, ceny  úpravy osobného motorového vozidla, ceny úpravy bytu, ceny úpravy rodinného domu a ceny úpravy garáže

do 1 660,00 eura

95%

95%

85%

75%

65%

nad 1 660,00 eura

98%

95%

90%

80%

70%

Príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v násobkoch sumy životného minima podľa § 2 písm. a) zákona o životnom minime

do 1-násobku

do 2-násobku

do 3-násobku

do 4-násobku

do 5-násobku

 *zmeny oproti aktuálne platnému zákonu sú vyznačené červenou farbou

Výška príspevku v % z ceny zdvíhacieho zariadenia

98%

95%

90%

85%

80%

Príspevok vopred pre potreby úprav auta

Z praxe vyplýva, že osoby s ŤZP spravidla využívajú autá so špeciálnym prispôsobením pre ich potreby. Rezort preto navrhuje poskytnutie príspevku na úpravu auta už pri kúpe, nie až po jeho zakúpení. Z  príspevku tak bude možné financovať úpravy auta v štádiu výroby, keď žiadateľ o príspevok na úpravu auta ešte nie je jeho vlastníkom.

Poskytovanie príspevku aj s nepravidelným príjmom

Ministerstvo navrhuje, aby sa za príjem zo zamestnania nepovažoval preplatok dane z príjmov, preplatok na preddavkoch na daň z príjmov, vrátený preplatok na zdravotnom poistení, vrátene poistného na nemocenské, dôchodkové, poistenie v nezamestnanosti či príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Ide o typy nepravidelného príjmu, ktoré by mohli žiadateľom spôsobiť pozastavenie príspevku na opatrovanie.

Nárok na príspevok aj bez posudzovania príjmu spoločne posudzovanej osoby

Aby osoby s ŤZP mohli dostať príspevok na kompenzáciu, rezort navrhuje nezohľadňovať príjem spoločne posudzovaných osôb v situáciách, keď ho nie je možné zistiť. Ide o prípady, keď spoločne posudzovaná osoba nežije v domácnosti so žiadateľom o príspevok, nepodieľa sa na platení spoločných výdavkov (napr. je nezvestná).

Plynulé posudzovanie osoby s ŤZP aj v prípade hospitalizácie

Ministerstvo navrhuje pokračovať bez prerušenia v posudzovaní nároku na príspevok aj v prípade, ak zo závažných dôvodov nie je možná osobná prítomnosť posudzovanej osoby (napr. z dôvodu hospitalizácie). Aktuálne účinná právna úprava to neumožňuje.

Kompletná dokumentácia návrhu zmien zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zverejnená na: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/413.