Hlavné menu


Príspevky z Prvej pomoci čerpali najmä mikropodniky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) vyplatilo pandémiou dotknutým zamestnávateľom a SZČO k 31. augustu 2021 už viac ako 2,063 miliardy eur. Úrady práce uzavreli so žiadateľmi viac ako 201 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Ministerstvo prostredníctvom schémy Prvá pomoc podporilo viac ako tretinu pracovných miest, pričom najväčší podiel pomoci čerpali podniky s maximálne deviatimi zamestnancami, tzv. mikropodniky.

Inštitút sociálnej politiky publikoval šestnástu aktualizáciu komentáru o „Prvej pomoci“, ktorá poskytuje aktualizovaný pohľad na júnové čerpanie pomoci a zároveň obsahuje aj čiastkové čísla za júl. Sledované údaje potvrdzujú pokračujúci trend v medzimesačnom znižovaní absolútnej výšky čerpania, čo súvisí s vývojom epidemiologickej situácie a znižujúcim sa množstvom podaných žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. V letných mesiacoch sa vyplácala pôvodná schéma Prvej pomoci okrem opatrenia č. 3B, čo súviselo s naviazaním poskytovania finančnej pomoci na Covid automat.

Výška priemernej podpory na jedno pracovné miesto za jún sa pohybovala blízko hranice 550 eur. Značné rozdiely pozorujeme z pohľadu veľkosti žiadateľa. U mikropodnikov sa v posledných mesiacoch vyplácaná pomoc na jedného zamestnanca dlhodobo udržuje na úrovni okolo 660 eur. Pri malých a stredných podnikoch evidujeme určitý pokles priemerného mesačného príspevku, a to pod 493 € za mesiac jún. U veľkých podnikov pozorujeme výraznejšie medzimesačné výkyvy vo výške priemernej pomoci. Za mesiac jún pripadalo na jedného zamestnanca veľkého podniku o takmer 100 € menej ako v predošlom mesiaci, teda okolo 355 € na jednu podporenú osobu.

Zo sektorového pohľadu dochádza len k veľmi malým posunom. Naďalej najväčšiu pomoc čerpajú podniky pôsobiace v priemyselnej výrobe, ktorých podiel na pomoci za mesiac jún bol na úrovni až takmer 28 %. Nasledujú subjekty pôsobiace v stavebníctve s podielom nad 15 % a veľko- a maloobchode s takmer 14 % podielom. V letných mesiacoch sme pozorovali znižovanie čerpania u žiadateľov z odvetvia ubytovacích a stravovacích služieb, ktorých podiel klesol z aprílových 12,3 % na júnových 8,7 %, čo súvisí najmä so sezónnym charakterom tohto odvetvia.

Viac informácií nájdete v šestnástej aktualizácii správy ISP o sociálnej pomoci pracujúcim a rodinám na webovej stránke Inštitútu sociálnej politiky.

Tab.: Stav projektu Prvá pomoc k 16.9.2021

 

Odoslané platby

Vyplatené príspevky

Podporené osoby

Opatrenie 1

 

46 649

116 100 404,79 €

250 112

Opatrenie 2

 

771 131

490 118 102,11 €

769 874

Opatrenie 3A

 

83 383

397 300 552,81 €

1 023 884

Opatrenie 3B

 

263 502

1 021 201 312,79 €

2 650 596

Opatrenie 4

 

170 138

47 446 747,16 €

169 988

SPOLU

 

1 334 803

2 072 167 119,66 €

4 864 454*

* jedna osoba mohla byť podporená napr. v marci aj v apríli a máji, v tabuľke sa tak počíta ako viac osôb