Hlavné menu


Tripartita diskutovala aj o zosúladení pracovného a rodinného života či o potravinách po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti

V pondelok 27. septembra 2021 o 13:00 hod. sa uskutočnilo 10. rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR SR). Stretnutie predstaviteľov vlády, zástupcov zamestnávateľov, zamestnancov i Združenia miest a obcí Slovenska viedol predseda rady a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny predložil na rokovanie HSR o. i. aj novelu Zákonníka práce a novelu zákona o sociálnych službách. Cieľom novely Zákonníka práce je najmä transpozícia dvoch smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. júna 2019, a to smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v EÚ a smernice o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami.

Pripravená novela zákona o sociálnych službách vytvára právne podmienky pre zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie, navrhuje zrozumiteľnejšiu formu spôsobu vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb a zvýšenie maximálnej sumy pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu z 2 000 eur na 5 000 eur. Predseda HSR M. Krajniak sociálnych partnerov informoval, že k tejto novele sa zajtra, t. j. 28. septembra 2021, uskutoční „okrúhly stôl“ za prítomnosti zástupcov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny,  Združenia miest a obcí Slovenska, vyšších územných celkov a zástupcov poskytovateľov sociálnych služieb. Cieľom je nájsť spravodlivý model vo financovaní sociálnych služieb.

Diskusia k novele zákona o potravinách, ktorú predkladal rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, priniesla rôzne pohľady na problematiku využitia potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Prítomní sa zhodli, že táto téma si vyžaduje väčšiu pozornosť a zapracovanie viacerých dobrých postrehov z diskusie, a tak sa k nej vrátia na ďalšom rokovaní HSR.

Závery z rokovania

Hospodárska a sociálna rada SR prerokovala všetkých 12 bodov schváleného programu a väčšinu predložených materiálov (niektoré s pripomienkami) odporučila na ďalšie legislatívne konanie. Záznam z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR bude zverejnený na webovej stránke rady.

Sociálni partneri sa zároveň dohodli, že sa pred ďalším riadnym rokovaním tripartity mimoriadne zídu k rozpočtu na rok 2022.

 

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR    

Milan K R A J N I A K

minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR         

Ján B U D A J    

minister životného prostredia SR

Richard  S U L Í K

minister hospodárstva SR

Veronika R E M I Š O V Á

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR        

Mária K O L Í K O V Á

ministerka spravodlivosti SR                    

Vladimír  L E N G V A R S K Ý

minister zdravotníctva SR                                                                                  

Ján  L A Z A R                                                                               

štátny tajomník Ministerstva vnútra  SR

Milan K Y S E Ľ

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR    

Marcel K L I M E K

štátny tajomník Ministerstva financií SR

Soňa G A B O R Č Á K O V Á

štátna tajomníčka Ministerstva práce,sociálnych vecí s rodiny SR

                      

Zástupcovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika  U H L E R O V Á, viceprezidentka                  

Marta  B R O D Z I A N S K A                    

Vlasta S Z A B O V Á

Milena R Á C O V Á

Emil M A CH Y N A

Anton S Z A L A Y

 

Zástupcovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident

Rastislav M A CH U N K A, viceprezident

Igor P R A M U K

                     

Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov

Mário L E L O V S K Ý, viceprezident

Jozef Š P I R K O, viceprezident                                   

 

Zástupca Združenia miest a obcí Slovenska

Radomír  B R T Á Ň, prvý podpredseda

                                                          

Zástupca Asociácie priemyselných zväzov

Alexander M A T U Š E K, viceprezident