Hlavné menu


Ministerstvo rozdelí na podporu opatrovateľskej služby najviac peňazí v histórii výzvy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podporuje opatrovateľské služby a pomáha samosprávam s financovaním služieb prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Aby výška podpory pokryla potreby všetkých žiadateľov spĺňajúcich stanovené podmienky, ministerstvo navyšuje pridelený balík peňazí na 60,5 milióna eur.

Navýšením rozpočtu rezort práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozdelí najviac peňazí na podporu opatrovateľskej služby v jej histórii. Vďaka nadštandardnému čerpaniu finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu sa Slovenská republika dlhodobo nachádza na prvých priečkach spomedzi členských krajín EU. Financie z Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) boli v poslednom období vyčerpané na pomoc súvisiacu s dopadmi pandémie. Všetky prostriedky z OP ĽZ ministerstvo pre tento účel rozdelilo a preto žiadosti o podporu opatrovateľských služieb budú financované z REACT-EU, Nástroja na obnovu pre kohéziu a územia Európy.

„Som hrdý na kolegov z rezortu práce, vďaka ktorým je Slovensko najlepšie v čerpaní Európskeho sociálneho fondu spomedzi všetkých štátov EÚ. Na druhej strane to znamená, že všetky financie, ktoré sme mali, sme rozdelili ľuďom na pomoc počas pandémie. Preto o to viac som rád, že sa nám podarilo získať ďalšie prostriedky z nového nástroja európskeho financovania. Vďaka tomu podporíme viac ako 4 100 opatrovateliek a viac ako 6 400 klientov,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Vzhľadom na vysoký záujem žiadateľov, ktorých žiadosti spĺňajú podmienky výzvy, ministerstvo navýšilo alokáciu pre výzvu o 5,5 mil. EUR. Celkovo tak na podporu opatrovateľskej služby rozdelí 60,5 milióna EUR. Predkladanie žiadostí prebiehalo v dvoch kolách.  V rámci prvého kola výzvy postúpilo k odbornému hodnoteniu 266 žiadostí, ktoré v súčasnosti prechádzajú procesom schvaľovania. V druhom kole žiadatelia doručili rezortu 81 nových žiadostí, ktoré sú vo fáze odborného hodnotenia.  

Ako ďalej zdôraznil štátny tajomník MPSVR SR Boris Ažaltovič: „Výrazne pomáhame samospráve. Na podporu opatrovateľskej služby poskytneme 60,5 mil. eur, ktoré by inak museli hradiť obce a mestá z vlastných zdrojov. Zároveň tým sprístupníme opatrovateľské služby tým, ktorí ich potrebujú.“

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok postupujú oficiálnym procesom schvaľovania v zrýchlenom režime tak, aby príspevky boli vyplácané čím skôr. Na samotné posudzovanie žiadostí o príspevok kladú podmienky EÚ veľký dôraz, avšak aj pri týchto činnostiach sa snažíme vyhýbať nadbytočným prieťahom v konaní.

Cieľom výzvy je zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. Záujemcovia mali možnosť predkladať projekty od 26. júla 2021 do 31. augusta 2021. Do výzvy sa mohli zapojiť všetci verejní aj neverejní poskytovatelia, vrátane tých z Bratislavského samosprávneho kraja.

Snahou rezortu je zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom a pre seniorov, aby mohli zotrvať vo svojom domácom prostredí spolu so svojou  rodinou. Táto podpora pomôže rozšíriť možnosti opatrovateľskej služby v samosprávach, ktoré ju poskytovali v obmedzenom režime kvôli nedostatku financií. Rovnako dôležitým krokom je snaha podporiť kvalifikovaný personál a poskytnúť dodatočné finančné prostriedky. 

História financovania podpory opatrovateľskej služby

Národný projekt Podpora opatrovateľskej starostlivosti

od novembra 2015 do júla 2018

49 892 538,62 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok

od 29. júna 2018 do 14. decembra 2018

50 000 000 EUR

Výzva na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok

od 6. júla .2021 do 31. augusta 2021

55 000 000 EUR + 5 550 000 EUR