Hlavné menu


Odborná konferencia k NP Rodová rovnosť na pracovisku

Dňa 7. Septembra 2021 sa v hoteli Tatra Bratislava uskutočnila odborná konferencia k Národnému projektu Rodová rovnosť na pracovisku. Konferenciu organizoval ako gestor Odbor rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí za Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bolo priblížiť aktivity a víziu Národného projektu. Hlavne v oblasti zosúlaďovania rodinného, pracovného a súkromného života. Tiež priblížiť systém hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku. Zároveň konferencia ponúkla priestor rôznym aktérom vyjadriť sa k problematike a úskaliam v rámci praxe.

Program konferencie obsahoval:

 • Slávnostné otvorenie konferencie
 • Predstavenie Národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku
 • Returnship – (návrat žien po materskej na pracovisko) - príklad dobrej praxe zo zahraničia, Patrícia Hirschnerová, OZ Pracujúce mamy
 • Panelová diskusia na tému zosúlaďovania rodinného, pracovného a súkromného života, ktorej panelisti boli:
  • Dominika Macháčová, Profesia, spol. s r. o.
  • Kristína Pomothy, organizačná psychologička
  • Lenka Hlinková, Ženský algoritmus
  • Mário Lelovský, Digitálna koalícia                                                                                              

Konferencia Národného projektu priniesla nové pohľady na tému zosúlaďovania rodinného, pracovného i súkromného života a uviedla konkrétne nástroje a opatrenia pre vytváranie rovného, rešpektujúceho a inkluzívneho pracovného prostredia. Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa vysielala i online a z je zabezpečený zostrih jednotlivých diskusií, ktoré si viete pozrieť nižšie v tomto článku.

Konferenciu slávnostne otvoril pán minister MPSVR SR Milan Kajniak. Po otvorení nasledoval príhovor riaditeľky ORŽMaRP Zuzany Brixovej, venujúci sa rovnosti žien a mužov na pracovnom trhu i neproporčnému dopadu pandémie COVID-19 na životy žien.

 

 

 

Link na príhovor Zuzany Brixovej: https://youtu.be/PwBkL5CxZik

Expertky pracovných tímov projektu predstavili hlavné ciele a výstupy národného projektu. Priblížili kľúčové dokumenty, ktoré sú v tejto fáze projektu vypracované. Prvým dokumentom bola Koncepcia pre zosúlaďovanie súkromného, rodinného a  pracovného života, ktorá analyzuje problematiku zosúlaďovania súkromného, rodinného a pracovného života. Druhý predstavený dokument bola Metodika výkonu rodových auditov v SR, ktorá popisuje konkrétne opatrenia, ako zapracovať politiku rovnosti príležitostí a nediskriminácie na pracovisku. Ako identifikovať dobrú prax, poprípade jej medzery.

Predstavenie projektu expertkami: https://youtu.be/by8bSke_I6A

Účastníci konferencie počas diskusie mali k samotnému národnému projektu podnetné myšlienky a to k forme komunikácie projektu smerom k zamestnávateľským subjektom. Taktiež sa zdôraznila dôležitosť publicity pre potreby efektívnej implementácie výstupov projektu a zabezpečenia udržateľnosti. Záujem vzbudila i otázka spôsobu certifikácie organizácií, ktoré úspešne absolvujú rodový audit. Táto téma je zatiaľ predmetom rokovania s relevantnými aktérmi.

Počas konferencie bol predstavený zo strany o.z. Pracujúce mamy koncept returnshipu, ako efektívne opatrenie pre návrat žien po materskej, či rodičovskej dovolenke do zamestnania. Predstavený Patríciou Hirschnerovou z OZ Pracujúce mamy.

Koncept returnshipu: https://youtu.be/WqYGZNi0PRY

Panelová diskusia otvorila témy digitalizácie a úbytku pracovných miest na pracovnom trhu. Venovala sa odstraňovaniu negatívnych sociálnych stereotypov vo vzdelávaní, nedostatku miest v predškolských zariadeniach. Taktiež  nedostačujúceho množstva flexibilných miest na trhu práce, ktoré sú vyhľadávané najmä osobami s rodičovskými povinnosťami.

Link na panelovú diskusiu: https://youtu.be/z92lF8t3_DA

Všetky menované témy možno považovať za dôležité faktory, ktoré prispievajú k nerovnosti medzi ženami  a mužmi na pracoviskách. Z toho dôvodu boli ocenené ciele a náplň projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý sa snaží odstraňovať bariéry pri zosúlaďovaní rodinného a pracovného života a napomáhať ekonomickej nezávislosti žien.

Tento národný projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje.

www.ludskezdroje.gov.skwww.esf.gov.sk