Hlavné menu


Aktívny dialóg sociálnych partnerov pokračuje na 12. rokovaní tripartity

V pondelok 25. októbra 2021 o 13:00 hod sa uskutočnilo dvanáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR, na ktorej sa zúčastnili predstavitelia vlády SR, zástupcovia zamestnávateľov, zástupcovia zamestnancov a Združenia miest a obcí Slovenska. Na rokovanie tripartity boli prizvaní a zúčastnili sa na nej aj hostia, zástupcovia združenia Klub 500.

Hospodárska a sociálna rada SR postupne prerokovala jednotlivé body schváleného programu. Sociálni partneri zamietli rokovanie o návrhu zmeny zákona o Environmentálnom fonde, ktorý predkladateľ doručil po termíne určenom rokovacím poriadkom HSR SR. Návrh zákona prerokujú sociálni partneri na ďalšom rokovaní HSR SR. Najviac diskutovanou témou v rámci rokovania boli ceny energií a návrhy sociálnych partnerov súvisiace s ich zvyšovaním. V bode „Rôzne“ sociálni partneri rokovali o návrhu zákona o metrológii a návrhu KOZ rozšíriť okruh príjmov oslobodených od dane. Sociálni partneri posunuli návrh zákona o metrológii do ďalšieho legislatívneho procesu. Hospodárska a sociálna rada SR nedospela k dohode pri návrhu KOZ o rozšírení okruhu príjmov oslobodených od dane.

Závery z rokovania

Všetci členovia HSR SR odporúčajú posunutie návrhu zmeny zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve do ďalšieho legislatívneho procesu.

Hospodárska a sociálna rada SR odporúča posunutie návrhu zákona o výstavbe a návrhu zákona o územnom plánovaní do ďalšieho legislatívneho procesu bez súhlasu ZMOS.

Sociálni partneri vrátane zástupcov vlády SR a združenia Klub 500 sa zhodli na potrebe podpory priemyslu ako aj domácností v súvislosti so zvyšovaním cien energií. Nevyhnutné je však podporu cieliť adresne smerom k subjektom, ktoré zvýšenie energií pocítia najviac. Záverom diskusie sociálni partneri odporúčali vláde SR prijať opatrenia na zmiernenie dopadov rastúcich cien energií.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR    

Ján B U D A J (minister životného prostredia SR)           

Richard S U L Í K (minister hospodárstva SR)

Vladimír L E N G V A R S K Ý (minister zdravotníctva SR)

Dušan V E L I Č (štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Ján  L A Z A R (štátny tajomník Ministerstva vnútra SR)

Marcel K L I M E K (štátny tajomník Ministerstva financií SR)

Boris A Ž A L T O V I Č (štátny tajomník MPSVR SR)

Katarína B R U N C K O V Á (Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy a výstavby SR) 

 

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

Monika  U H L E R O V Á (viceprezidentka KOZ SR)

Marta  B R O D Z I A N S K A (KOZ SR)

Emil M A CH Y N A (KOZ SR)

Anton SZALAY (KOZ SR)

František  Z A P A R A N I K (KOZ SR)

Vlasta Szabová (KOZ SR)

 

Členovia Spoločných odborov Slovenska

Dušan CH A L U P A  (Spoločné odbory Slovenska)

 

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

Roman K A R L U B Í K (viceprezident AZZZ SR)

Rastislav M A CH U N K A (viceprezident AZZZ SR)

Rastislav P O Č U B A Y (AZZZ SR)

                     

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

Miroslav K I R A Ľ V A R G A (prezident RÚZ)                                                                                   

Mário L E L O V S K Ý (viceprezident RÚZ)

 

Členovia ZMOS

Radomír  B R T Á Ň (prvý podpredseda ZMOS) 

                                                          

Členovia APZD

Alexej B E L J A J E V (prezident APZD)

 

Klub 500

Vladimír S O T Á K (predseda Klubu 500)

Tibor G R E G O R (výkonný riaditeľ Klubu 500)