Hlavné menu


Rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR po prvýkrát v roku 2022

V pondelok 10. januára 2022 o 13:00 hod sa uskutočnilo štrnáste rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR. Sociálni partneri rokovali po prvýkrát v novom roku 2022.

Hospodárska a sociálna rada SR postupne prerokovala 3 body schváleného programu a materiály v bode „Rôzne“. Na základe dohody sociálnych partnerov bude Návrh Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 a návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami predmetom mimoriadneho zasadnutia HSR SR.

Konštruktívna diskusia prebiehala počas rokovania o návrhu zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V bode „Rôzne“ sociálni partneri diskutovali o komplexnom návrhu opatrení „Daňovej revolúcie“ vrátane vyčíslenia dopadov. Ďalšou témou rokovania bol aktuálny stav čerpania a krízový manažment dočerpania štrukturálnych fondov z programového obdobia 2014-2020.

V závere rokovania sociálni partneri hovorili o návrhu zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a novom covidovom automate.

Závery z rokovania

Predložený návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sociálni partneri prediskutovali a zhodli sa na posunutí návrhu zákona do ďalšieho legislatívneho procesu, a to s pripomienkou AZZZ SR.

Návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prešiel do ďalšieho legislatívneho konania bez súhlasu Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov a Združenia miest a obcí Slovenska.

Sociálni partneri konsenzuálne bez pripomienok posunuli návrh nariadenia vlády SR o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR do ďalšieho legislatívneho procesu.

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Zástupcovia vlády SR    

 • Milan K R A J N I A K, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR       
 • Samuel V L Č A N, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Veronika R E M I Š O V Á, podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • Richard  S U L Í K, podpredseda vlády a minister hospodárstva SR
 • Boris A Ž A L T O V I Č, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Soňa G A B O R Č Á K O V Á, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ján  L A Z A R, štátny tajomník Ministerstva vnútra  SR
 • Jaroslav K M E Ť, štátny tajomník dopravy a výstavby SR
 • Svetlana S Í T H O V Á, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Marcel K L I M E K, štátny tajomník Ministerstva financií SR

 

Členovia Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky

 • Monika  U H L E R O V Á, viceprezidentka KOZ SR
 • Marta  B R O D Z I A N S K A, KOZ SR
 • Monika R Á C O V Á, KOZ SR
 • Pavel O N D E K, KOZ SR
 • Vlasta S Z A B O V Á, KOZ SR

 

Členovia Spoločných odborov Slovenska

 • Dušan CH A L U P A, Spoločné odbory Slovenska

 

Členovia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR

 • Roman K A R L U B Í K, 1. viceprezident AZZZ SR
 • Rastislav M A CH U N K A, viceprezident AZZZ SR
 • Emil M A CH O, viceprezident AZZZ SR

                  

Členovia Republikovej únie zamestnávateľov

 • Miroslav K I R A Ľ V A R G A, prezident RÚZ                                                                                   
 • Mário L E L O V S K Ý, viceprezident RÚZ
 • Jozef Š P I R K O, viceprezident RÚZ

 

Členovia ZMOS

 • Radomír  B R T Á Ň, prvý podpredseda ZMOS 

                                                          

Členovia APZD

 • Alexej B E L J A J E V, prezident APZD