Hlavné menu


Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných je výhodnejšie

Od 1. novembra sa výrazne znižujú zamestnávateľom odvody pri zamestnaní osoby evidovanej na úrade práce viac ako jeden rok. Táto adresná odvodová úľava je súčasťou novely zákona o sociálnom poistení.

Všeobecne platí zamestnávateľ odvody za zamestnanca vo výške 35,2 % z jeho hrubej mzdy. Po novom bude zamestnávateľ po prijatí dlhodobo nezamestnaného platiť počas 12 mesiacov len sociálne odvody v sume 1,05 %. Z hľadiska zdravotného poistenia bude poistencom štátu. Takíto zamestnanci síce nebudú počas 12 mesiacov dôchodkovo ani nemocensky poistení, no do Sociálnej poisťovne sa budú môcť prihlásiť ako dobrovoľní poistenci. Pôvodne dlhodobo nezamestnaný bude môcť dostávať v hrubom najviac 536 eur, čo je ekvivalent 67 % z priemernej mzdy na Slovensku. Je to percentuálna konštanta používaná pri cielených opatreniach v rámci EÚ.

„Vysokú odvodovú záťaž označujú dlhodobo firmy za najväčšiu prekážku najmä v otázke zamestnávania ľudí s nižšou kvalifikáciou. Tá sa pre väčšinu zamestnávateľov spája s vyššími nákladmi na dané pracovné miesto, keďže menej kvalifikovaný človek znamená dlhší čas na zapracovanie sa, prípadne nižšiu produktivitu. Práve spomínané faktory má odvodová úľava ambíciu kompenzovať“, priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Ako dodal: „Nie je to jediný nástroj, ktorý ponúkame zamestnávateľom v rámci politiky zamestnanosti. Je dobré, že si svojim spôsobom konkuruje s inými ponúkanými nástrojmi, je potrebné cielene podporovať zamestnávanie všetkých tzv. znevýhodnených kategórií. Mladých ľudí, starších pred dôchodkovým vekom, aj dlhodobo nezamestnaných, všetci tvoria isté rizikové kategórie“.

Minister Richter je presvedčený, že znížením nákladov na  ich prácu zvýšime ochotu zamestnávateľov zamestnať aj dlhodobejšie nezamestnaných. Očakáva sa, že takáto podpora pomôže aspoň časti aktívnejších dlhodobo nezamestnaným opäť nadobudnúť pracovné návyky a tí ostanú v pracovnom pomere aj po uplynutí 12-mesačnej podpornej lehoty.

Hlavnými sledovanými cieľmi predmetného návrhu sú:

  • riešenie bariér zamestnávania marginálnych skupín, ktoré sú citlivejšie voči daňovo-odvodovému zaťaženiu (dlhodobo nezamestnaní, nízkopríjmoví, ízkokvalifikovaní),
  • zníženie miery dlhodobej nezamestnanosti,
  • zvýšenie miery participácie na trhu práce,
  • získanie pracovných návykov a zručností.

Podmienky uplatnenia odvodovej úľavy

  • Cieľom opatrenia je podporovať zamestnávanie v klasickom pracovnom pomere. Úľava platí aj v prípade zamestnanca na kratší pracovný úväzok, avšak nesmie ísť o zamestnanca pracujúceho na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
  • Úľava sa bude dať využiť len u prvého zamestnávateľa, ktorý si ju pre konkrétneho zamestnanca uplatnil. Dlhodobo nezamestnaná nízkopríjmová osoba pritom môže mať aj iný pracovnoprávny vzťah, avšak na ten sa už odvodová úľava uplatňovať nemôže.
  • Voči zamestnávateľovi, ktorý chce využiť úľavu, nesmie Sociálna poisťovňa ani príslušná zdravotná poisťovňa evidovať pohľadávky na poistnom.
  • Ďalšou z podmienok pre získanie odvodovej úľavy je, že zamestnávateľ neprepustí kvôli zamestnaniu dlhodobo nezamestnanej osoby svojho doterajšieho zamestnanca. Túto skutočnosť bude kontrolovať Sociálna poisťovňa v súčinnosti s Národným inšpektorátom práce. Zmenu počtu zamestnancov zamestnávateľa Sociálna poisťovňa eviduje v svojom informačnom systéme. V prípade, že dôjde k zníženiu počtu zamestnancov bude Sociálna poisťovňa iniciovať kontrolu u zamestnávateľa. Bude zisťovať dôvod prepustenia súčasného zamestnanca a skúmať príčinnú súvislosť medzi prijatím dlhodobo nezamestnaného a prepustením súčasného zamestnanca bez odvodovej úľavy.