Hlavné menu


Systém skrátenej práce zamestnávateľom efektívne kompenzuje výpadky vo výrobe

Zákon o podpore v čase skrátenej práce nadobudol účinnosť 1. marca 2022. Ako trvalý nástroj na ochranu pracovných miest plynule nahradil dočasnú finančnú pomoc zamestnávateľom cez projekt Prvá pomoc. Prostredníctvom systému skrátenej práce už zamestnávatelia načerpali sumu viac ako 14 miliónov eur na viac ako 55 tisíc zamestnancov.

Zo systému skrátenej práce môže čerpať podporu ten zamestnávateľ, ktorý v dôsledku nepriaznivej situácie nemôže svojim zamestnancom dočasne prideľovať prácu. Vďaka štátnej podpore sa zamestnávateľovi výrazne znižujú mzdové náklady, a preto nemusí zamestnancov prepúšťať. Zamestnancom sa skráti pracovný čas, avšak dostávajú väčšinu príjmu.

Nevyhnutnou podmienkou poskytovania podpory je obmedzenie činnosti vplyvom vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter,  tiež negatívny vplyv na prideľovanie práce a nebolo možné ho predpokladať ani mu zabrániť. Ak je vonkajším faktorom mimoriadna situácia, výnimočný alebo núdzový stav, o jednotlivých žiadostiach rozhoduje príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Úrady práce vyplatili k 8. augustu 2022 celkovú finančnú podporu v sume 138 589,42 € pre 725 zamestnancov.

V prípade okolností vyššej moci sa žiadosť podáva na ústredie práce a rozhoduje o nej komisia. Najčastejšími vonkajšími faktormi, ktoré zapríčinili obmedzenie činnosti zamestnávateľa boli najmä nedostatok polovodičových výrobkov a ozbrojený konflikt na Ukrajine, ktorý narušil dodávateľsko-odberateľské vzťahy medzi obchodnými partnermi. Medzi žiadateľmi boli aj spoločnosti, ktoré sú obmedzené ekonomickými sankciami voči Rusku. O podporu v čase skrátenej práce žiadajú najmä spoločnosti pôsobiace v automobilovom priemysle a súvisiacich odvetviach, napr. dodávatelia vyrábajúci prvky karosérie, plastov, sedačiek a svetlometov, a tiež dopravné spoločnosti prepravujúce jednotlivé súčiastky priamo na výrobné linky. Celkovo vyplatilo ústredie práce k 8.augustu 2022 podporu v objeme 14 138 565,56 €, čím sanovalo čiastočné mzdové náklady zamestnávateľov na 54 865 zamestnancov.

Zamestnávateľ je povinný predložiť k žiadosti dôkazy o tom,  ako vonkajší faktor negatívne ovplyvnil prideľovanie práce zo strany zamestnávateľa. Po posúdení žiadosti rozhodne o poskytnutí podpory r úrad / ústredie do 10 dní od jej doručenia.  

Najčastejšou chybou u žiadateľov o poskytnutie podpory je nevyplnenie klasifikácie ekonomických činností (SK NACE) alebo uvedenie neúplných údajov o štatutárnych zástupcoch obchodných spoločností. Tieto chyby nepredstavujú prekážky v konaní o podpore. Vážnejšou chybou, ktorá môže mať za následok neschválenie žiadosti, je nedostatočne preukázaná príčinná súvislosť medzi vonkajším faktorom a obmedzením činnosti zamestnávateľa do takej miery, že sa dostal do času skrátenej práce v zmysle podmienok stanovených zákonom. Prerušenie správneho konania spôsobujú aj chýbajúce splnomocnenie osôb alebo chýbajúca elektronická konverzia splnomocnenia.

Odporúčame žiadateľom, aby si preštudovali stránku www.skratenapraca.gov.sk, kde nájdu užitočné informácie, vrátane príkladov vypĺňania žiadosti o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.