Hlavné menu


Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022

Pod taktovkou Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch sa realizoval výskum prežívania a správania detí a mládeže na Slovensku za rok 2022. Tento výskum nadväzuje na výsledky z výskumu EU KIDS online z roku 2019 a je zároveň pokračovaním výskumu Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie z roku 2021, čo umožňuje porovnať posun v odpovediach u tých istých detí v časovom horizonte jedného roka.

Výskum odhalil viacero zaujímavých informácií o tom ako deti a mladí ľudia trávia svoj voľný čas, aké majú skúsenosti s užívaním návykových látok, ako komunikujú na internete a akým obsahom sú vystavovaní. V neposlednom rade sa výskumníci pozreli aj na emocionálne prežívanie detí a mládeže, a to aj v kontexte aktuálnych udalostí v súvislosti s prebiehajúcou vojnou na Ukrajine. Trávenie voľného času

Najčastejšie vykonávanou aktivitou detí a mládeže v rámci trávenia voľného času je pomáhanie rodine s prácou, domácimi prácami alebo staraním sa o niekoho: každý deň ich vykonáva 71 % respondentov, viac dievčatá (72 %) ako chlapci (69 %). Ich počet však v porovnaní s predošlým rokom klesol. Druhá najčastejšie realizovaná aktivita je vykonávanie aktivít vonku: denne tieto aktivity vykonáva 73 % všetkých respondentov, viac chlapci (74 %) ako dievčatá (70 %). V roku 2022 sa viac detí a dospievajúcich venovalo športu a inej fyzickej aktivite ako v predchádzajúcom roku. Mierne stúpol aj počet detí a dospievajúcich zabávajúcich sa s priateľmi online a mierne klesol počet detí a dospievajúcich, ktorí sa stretávajú s priateľmi osobne.

Užívanie návykoch látok

Z legálnych návykových látok má s energetickými nápojmi skúsenosť 45 % detí a dospievajúcich, s alkoholom 29 %, s elektronickými cigaretami (vapingom) 17 %, s cigaretami 14 % a so žuvacím tabakom 10 % detí a dospievajúcich. Z nelegálnych návykových látok má skúsenosť s marihuanou 6 % detí a dospievajúcich, s extázou 2 %, pervitínom 1 % a inými drogami 2 %.

Používanie internetu

Najpoužívanejším prístupovým zariadením je mobilný telefón, ktorý používa na dennej báze cca 90 % detí a dospievajúcich. Medzi najčastejšie aktivity online patrí komunikácia s rodinou alebo priateľmi, používanie sociálnych sietí, pozeranie videí či počúvanie hudby a podcastov. Chlapci dominujú najmä v hraní hier a pozeraní videí. Pomerne povzbudivé sú informácie o  komunikácii s cudzími ľuďmi na internete. Celkovo až 80 % detí a mladých si uvedomuje, že nie je rozumné zasielať svoju fotku alebo video cudzím osobám. 14 % z tých, ktorí túto skúsenosť majú, uvádza frekvenciu niekoľkokrát za posledný rok a 6 % vo frekvencii aspoň raz za mesiac alebo častejšie. Dievčatá zasielajú fotky a videá častejšie ako chlapci a táto skúsenosť rastie s vekom.  Veľká časť detí a mladých (90 %) nikdy neposlala svoje osobné informácie osobe, ktorú nikdy nevideli tvárou v tvár.

Približne jedna tretina detí (9 – 17 rokov) mala v roku 2022 skúsenosť s tým, že ich na internete niečo nejakým spôsobom obťažovalo alebo znepokojilo, viac dievčatá (39 %) ako chlapci (25 %). Až 22 % detí a mladých po negatívnej skúsenosti na internete nehovorilo s nikým. Nebezpečné obsahy na internete deti a mladí ľudia vyhľadávajú pomerne často. „Najpopulárnejšou“ témou sú́ nenávistné́ správy napádajúce určité skupiny alebo jednotlivcov napr. kvôli vierovyznaniu, inej farby pleti a pod. Ich denný prísun uviedlo 6 % detí a dospievajúcich. Druhou najčastejšou témou nebezpečných obsahov sú návody ako schudnúť (aj stránky propagujúce anorexiu a bulímiu). Takéto obsahy prijíma na dennej báze 4 % respondentov. Znepokojivé je, že 2 % detí a dospievajúcich na dennej báze vyhľadáva na internete obsahy zobrazujúce  spôsoby telesného poškodzovania alebo ubližovania si a obsahy týkajúce sa spôsobov spáchania samovraždy. Viac dievčatá ako chlapci.

Nadmerné používanie internetu, ktoré smeruje k rozvoju závislosti vykazuje 0,5 % populácie mladých ľudí (11 – 17 rokov). Tieto osoby majú častejšie emocionálne problémy, problémy s pozornosťou, sociálnou fóbiou a depresívnou náladou.

Skúsenosť s online šikanovaním

Takmer štvrtina detí vo veku 9 – 17 rokov má skúsenosť so šikanovaním, pričom dievčatá boli obeťou šikanovania častejšie ako chlapci (28 % proti 20 %). Čo sa týka emocionálnej reakcie na online šikanovanie, 25 % zo všetkých obetí bolo dosť až veľmi znepokojených. Takúto mieru znepokojenia uvádzajú skôr dievčatá ako chlapci. Až 29 % obetí online šikanovania o tejto skúsenosti nehovorilo s nikým. Keď už o tom obete komunikovali, najčastejšie to bolo s kamarátom približne v ich veku (42 %), s rodičom (30 %), súrodencom (15 %) a s nejakou inou osobou (8 %). S učiteľom o šikanovaní komunikovali len 3 % obetí. V porovnaní s rokom 2021 výskyt šikanovania klesol. Narástol však počet obetí, ktoré sa so šikanovaním stretávajú na dennej báze.

Sexuálne obsahy na internete

So sexuálnymi obsahmi malo za posledný rok skúsenosť 52 % detí, čo je pokles oproti roku 2021, kde sa so sexuálnymi obsahmi stretlo 61 % detí a dospievajúcich vo veku 11 – 17 rokov. Takúto skúsenosť majú častejšie chlapci (58 %) ako dievčatá́ (46 %) a jej frekvencia stúpa s vekom, keď až 74 % mladých vo veku 15 – 17 rokov priznalo takúto skúsenosť.

Emocionálne prežívanie

Zaujímavé výsledky prinieslo medziročné porovnanie vybraných psychologických a sociálnych premenných –Rozdiel bol zachytený v prípade sebaúcty, ktorá v medziročnom období zaznamenala nárast. Pozitívne treba vnímať aj medziročné zníženie prejavov sociálnej fóbie. Negatívom bolo zistenie poklesu pocitu šťastia a životnej spokojnosti.

Vo vzťahu k vojne na Ukrajine deti a dospievajúci prežívajú hnev, smútok a strach (zhruba dve tretiny). Často až veľmi často prežíva takmer 44 % respondentov hnev, 39 % smútok a 17 % strach. Obavy z toho, že niečo podobné sa môže stať aj na Slovensku často až veľmi často prežíva 22 % detí a dospievajúcich. Väčšina detí a dospievajúcich nemá vo vzťahu k vojne na Ukrajine žiadne úzkostné prežívanie, resp. len minimálne (približne 80 %).

 

Výskum pre Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch realizovali výskumníci z Katolíckej univerzity Mgr. Juraj Holdoš, PhD., doc. Pavel Izrael, PhD., doc. PhDr. Angela Almašiová, PhD. a PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

Výskum sa realizoval na reprezentatívnom výskumnom súbore 1194 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku 9 – 17 rokov. Zber prebiehal v mesiaci jún 2022 a je pokračovaním výskumu z roku 2021 na tom istom výskumnom súbore, čo ponúka možnosť porovnať výskumné dáta.