Hlavné menu


Záznamy

Pokiaľ neboli v priebehu inšpekčnej činnosti zistené nedostatky, resp. porušenia povinností ustanovených príslušným zákonom, poverení zamestnanci Inšpekcie v sociálnych veciach spíšu záznam z vykonaného dozoru.