Hlavné menu


Databáza seniorských organizácií

V rámci Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 – 2030 a jeho domény 4.8 Politiky aktívneho starnutia bližšie k občanom a ich riadenie sa implementujú aktivity a opatrenia zamerané na sprehľadnenie systému fungovania a podpory seniorských organizácií. V opatrení č. 1 v cieli 2 zrealizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci kontraktu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny prieskum stavu seniorských organizácií a bola pripravená ich databáza za účelom sprehľadnenia, vytvorenia systému kontaktov a reprezentatívneho zastúpenia v poradných a iných relevantných štruktúrach a orgánoch.

Databáza seniorských organizácií bola najprv spracovaná súpisom všetkých organizácií, ktoré sú uvedené v Registri mimovládnych neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Boli vybrané všetky organizácie, ktoré mali v rámci právnej formy príznak „Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov“, a v rámci toho súčasne cieľ činnosti „Dôchodcovia, seniori“. Register mimovládnych neziskových organizácií je živou databázou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, čiže priebežne sa obohacuje o nové organizácie a vyraďujú sa zaniknuté organizácie.

Aktuálna vytvorená databáza seniorských organizácií eviduje organizácie z vyššie uvedeného registra so stavom ku koncu roka 2022. Za účelom získania údajov o sledovaných organizáciách bola oslovená každá evidovaná seniorská organizácia formou dotazníka.

Z databázy seniorských organizácií boli vynechané tie organizácie, ktoré boli v stave likvidácie a organizácie, ktoré uvádzali že sú organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska. Spolu sú v databáze aspoň základné údaje (názov, IČO, dátum vzniku a poštová adresa) o 101 organizáciách (z toho 31 klubov). Vo svojej momentálnej podobe obsahuje databáza tie organizácie, ktoré v čase uzávierky jej prípravy zaslali vyplnené údaje a súhlasili so zverejnením. V databáze sa momentálne nenachádzajú tie organizácie, ktoré nereagovali na distribuovaný dotazník.

Seniorské organizácie sú vo vytvorenej databáze registrované podľa krajov. Pri každej momentálne zaradenej organizácii je uvedený názov, IČO, vznik (resp. dátum registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky), adresa, štatutár – funkcia, telefón, e-mail, web, počet pobočiek, počet členov, počet členov vo vekovej kategórii 60+, pôsobnosť (obec, okres, kraj, SR), členstvo v slovenských organizáciách, členstvo v poradnom orgáne, členstvo v medzinárodných orgánoch, politické aktivity, iné aktivity, sociálne siete (Facebook, príp. Instagram).

Databáza seniorských organizácií je dostupná v podobe pre Microsoft Excel (45,6 kB), open source softvéry (38,1 kB) a v PDF (746 kB).