Hlavné menu


Konferencia o európskom pracovnom trhu

Zástupcovia rezortov práce a školstva, ako aj Ekonomickej univerzity, SAV a zahraniční odborníci sa stretli na medzinárodnej vedeckej konferencii Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore.

Účastníci podujatia sústredili pozornosť na zložité otázky slovenského trhu práce. Zhodli sa na tom, že riešenie tejto problematiky potrebuje úzku spoluprácu a dobrú koordináciu rezortov školstva a práce, zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov.

Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš, ktorý prítomným prezentoval dva národné projekty. „Národná sústava povolaní a Národná sústava kvalifikácií musia byť kompatibilné, musia prispieť k tomu, aby oba rezorty - ministerstvá práce i školstva, dokázali dosiahnuť patričné výsledky", zdôraznil B. Ondruš.

Na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorá sa konala v dňoch 15.-16. mája t.r. vo Veľkom Mederi, sa zúčastnili odborníci aj z Českej republiky, Rumunska, Maďarska. Skonštatovali, že problémy na trhu práce v Európe sa veľmi podobajú, taktiež podobné sú aj vývojové trendy, podľa ktorých sa očakáva nielen na Slovensku ale aj v ďalších krajinách EU pozitívny trend vo vývoji nezamestnanosti.

Konferenciu zorganizovali Ekonomická univerzita v Bratislave a spoločnosť TREXIMA pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera a rektora EU v Bratislave Rudolfa Siváka.