Hlavné menu


Ministerstvo práce poskytne dotáciu na stravu aj pre deti v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci dotácie na podporu humanitárnej pomoci poskytne kompenzáciu na úhradu výdavkov za obed alebo iné jedlo aj deťom, ktoré sa nemôžu zúčastňovať vyučovania v materskej alebo základnej škole. Ide o školopovinné deti, ktoré sú zároveň odkázané na sociálnu službu v ambulantných alebo pobytových zariadeniach podmienených odkázanosťou. Jednorazová dotácia vo výške 160 € má pokryť náklady na stravu na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov, t.j. september až december 2023.

Cieľom kompenzácie je uľahčiť finančnú situáciu rodičom s deťmi, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku alebo povinné predprimárne vzdelávanie a súčasne sa im poskytuje sociálna služba v ambulantných alebo v pobytových zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou. Dotácia by mala smerovať pre cca 515 detí.

Podmienkou pre získanie jednorazovej dotácie vo výške 160 € je, aby bolo dieťa v období od 1. septembra do 31. decembra 2023 umiestnené v ambulantnej alebo pobytovej forme zariadenia sociálnych služieb a nezúčastňuje sa pravidelne na vzdelávaní v škole.  

Ide o zariadenie opatrovateľskej služby, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie alebo denný stacionár. Poskytnutá kompenzácia má rodičom pokryť vzniknuté náklady za stravu v zariadení, keďže v niektorých prípadoch nie je možné týmto deťom poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zverejní najneskôr do 15. augusta 2023 na svojom webovom sídle formulár žiadosti o poskytnutie tejto kompenzácie.

Ak ide o rodiča alebo osobu, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, doručí vyplnenú žiadosť príslušnému úradu práce najneskôr do 15. septembra 2023. Následne, po schválení žiadosti, dostane žiadateľ peniaze vyplatené na účet alebo v hotovosti.

Jednorazová kompenzácia na stravu sa nezapočítava do sumy dotácie na podporu humanitárnej pomoci a nepodlieha zúčtovaniu.

Nariadenie vlády na poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci: Detail materiálu | Portal OV (gov.sk)