Hlavné menu


Poskytovateľom sociálnych služieb navýšime finančný príspevok na rok 2024 o 35 miliónov eur

Od 1. januára 2024 štát opätovne prilepší poskytovateľom sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach. Na rok 2024 navýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o viac ako 35 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2024.
Po mimoriadnom navýšení, ktoré vstúpi do platnosti už 1. júla, tak ide v poradí o ďalšie zvýšenie príspevku na poskytovanie sociálnej služby. Pre rok 2024 na tento účel rezort práce vynaloží spolu vyše 236 miliónov eur. Viac finančných prostriedkov prispeje k dostupnosti sociálnych služieb aj k lepšej stabilizácii zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je spojená so zvýšením úrovne ich odmeňovania.

Zlepšenie financovania a fungovania sociálnych služieb a starostlivosť o najzraniteľnejších sú prioritou ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soni Gaborčákovej: „Je to ďalší úspešný krok pre lepšie fungovanie sociálnych služieb a v poradí štvrté opatrenie, ktoré plním zo svojich plánov v programovom vyhlásení vlády. Potom, čo sme od júla mimoriadne zvýšili finančné príspevky na podporu poskytovania sociálnych služieb na druhý polrok 2023, opäť máme dobrú správu a navyšujeme finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby aj na budúci rok 2024. Pri výpočte príspevku sme prihliadali aj na mieru inflácie. Chceme odmeniť a stabilizovať zamestnancov, ktorí dennou starostlivosťou o zraniteľné osoby vykonávajú fyzicky i psychicky náročné činnosti.“

Medziročné zvýšenie finančného príspevku v rámci valorizačného mechanizmu zohľadňujú dôsledky nárastu miery inflácie a jej vplyv na úroveň odmeňovania zamestnancov. Nárast finančného príspevku pre sociálne služby celkovo o 35 miliónov eur, t.j. v porovnaní s januárom 2023, má prispieť k stabilizácii zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je spojená so zvýšením úrovne ich odmeňovania. Rezort práce chce rovnako týmto krokom zabezpečiť udržateľnosť a dostupnosť poskytovaných sociálnych služieb.

V porovnaní s prvým polrokom 2023 sa zvýšenie príspevku v jednotlivých kategóriách sociálnych služieb a stupňov odkázanosti pohybuje od 46 eur až do 92 eur. Napríklad v zariadeniach podmienených odkázanosťou v pobytovej forme sa finančný príspevok v najvyššom, VI. stupni odkázanosti zvýši o celkovo 92 eur. Finančný príspevok bude predstavovať 770 eur mesačne na prijímateľa. V ambulantnej forme, rovnako v najvyššom stupni odkázanosti, bude finančný príspevok vyšší o 61 eur, a to 513 eur mesačne na prijímateľa.

Zariadenia krízovej intervencie ako sú nocľahárne, útulky, domov na polceste a zariadenia núdzového bývania si od nasledujúceho roka opäť prilepšia. A to na každé miesto o sumu 77 eur. Finančný príspevok tak dosiahne od januára 2024 sumu 350 eur mesačne.

Zároveň, od júla 2023 ministerstvo práce mimoriadnym zvýšením finančného príspevku o 7 percent podporí v druhom polroku 2023 zariadenia sociálnych služieb o viac ako 7,2 milióna eur. Na rok 2024 pôjde na podporu vybraných zariadení sociálnych služieb spolu ďalších vyše 236 miliónov eur. Podporených bude viac ako 30-tisíc miest v zariadeniach sociálnych služieb podmienených odkázanosťou a tiež vyše 2-tisíc miest v zariadeniach krízovej intervencie.

Schválená výška finančného príspevku prihliada na medziročný vývoj minimálnej mzdy a vyváženú úroveň spolufinancovania sociálnych služieb.

Finančný príspevok predstavuje jeden zo zdrojov spolufinancovania sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách (č. 448/2008 Z.z.), ktorý pokrýva časť ekonomicky oprávnených nákladov na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a prevádzkových nákladov v zariadeniach krízovej intervencie u verejných poskytovateľov v pôsobnosti miest a obcí aj neverejných poskytovateľov. Výška finančných príspevkov na príslušný kalendárny rok je ustanovená nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie od 1. januára do 31. decembra 2024.

Nariadenie vlády: https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/28546/1

 

Navýšenie finančného príspevku od 1. januára 2024 

Zariadenia sociálnych služieb – pobytová forma

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb

 

1. POLROK 2023

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb

 

2. POLROK 2023

Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej formy sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na mesiac na miesto v zariadení sociálnych služieb

 

ROK 2024

Zvýšenie finančného príspevku

 pre zariadenia sociálnych služieb

v porovnaní

 

január 2023

január 2024

II. stupeň

129 eur

138 eur

175 eur

+ 46 eur

III. stupeň

291 eur

311 eur

350 eur

+ 59 eur

IV. stupeň

388 eur

415 eur

455 eur

+ 67 eur

V. stupeň

549 eur

587 eur

630 eur

+ 81 eur

VI. stupeň

678 eur

725 eur

770 eur

+ 92 eur

Navýšenie finančného príspevku od 1. januára 2024 

Zariadenia sociálnych služieb – ambulantná forma

Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na mesiac

na miesto v zariadení sociálnych služieb

 

1. POLROK 2023

Výška finančného

 príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na mesiac

na miesto v zariadení sociálnych služieb

 

2. POLROK 2023

Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej formy sociálnej služby 

v zariadení sociálnych služieb na mesiac

na miesto v zariadení sociálnych služieb

 

ROK 2024

Zvýšenie finančného príspevku

 pre zariadenia sociálnych služieb

v porovnaní

 

január 2023

január 2024

II. stupeň

86 eur

92 eur

117 eur

+ 31 eur

III. stupeň

194 eur

208 eur

233 eur

+ 39 eur

IV. stupeň

259 eur

277 eur

303 eur

+ 44 eur

V. stupeň

366 eur

392 eur

420 eur

+ 54 eur

VI. stupeň

452 eur

484 eur

513 eur

+ 61 eur

Navýšenie finančného príspevku od 1. januára 2024 

Zariadenia krízovej intervencie

Druh zariadenia

krízovej intervencie

Výška finančného príspevku na miesto 

v zariadení krízovej intervencie na mesiac

 

1. POLROK 2023

Výška finančného príspevku na miesto 

v zariadení krízovej intervencie na mesiac

 

2. POLROK 2023

Výška finančného príspevku na miesto 

v zariadení krízovej intervencie na mesiac

 

ROK 2024

Zvýšenie finančného príspevku

pre zariadenia krízovej intervencie

v porovnaní

január 2023

január 2024

nocľaháreň

273 eur

292 eur

350 eur

+ 77 eur

útulok

273 eur

292 eur

350 eur

+ 77 eur

domov na pol ceste

273 eur

292 eur

350 eur

+ 77 eur

zariadenie núdzového bývania

273 eur

292 eur

350 eur

+ 77 eur

Prehľad navýšenia finančného príspevku od 1. januára 2024 po službách

Sociálna služba

Suma nárastu pri zvýšení finančného príspevku

(od 1. januára 2024)

Zariadenia sociálnych služieb – pobytová forma

29 946 480 eur

Zariadenia sociálnych služieb – ambulantná forma

2 846 208 eur

Zariadenia krízovej intervencie

2 279 088 eur

SPOLU

35 071 776 eur