Hlavné menu


Ministerstvo práce vytvorilo k reforme posudkovej činnosti pracovnú skupinu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudkovej činnosti, za ktorú zodpovedá rezort práce. Výsledkom pripravovaných zmien bude jednotný a efektívny posudkový systém, v ktorom budú posudzovanie vykonávať iba Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, a to podľa jednotnej metodiky. Posudzovanie komplexne zhodnotí potreby človeka s ohľadom na zdravotný stav aj sociálny rozmer osoby so zdravotným postihnutím.

Na prípravu legislatívnych zmien vytvorilo ministerstvo pracovnú skupinu, na ktorej participujú všetky relevantné subjekty. V priebehu septembra bude návrh legislatívnych úprav predstavený širokej verejnosti.

K návrhu reformy posudkovej činnosti vznikla pracovná skupina, ktorú tvoria členovia vrátane zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, reprezentantov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, posudkoví lekári, zástupcovia Úradu komisára pre osoby so zdravotným znevýhodnením, predstavitelia Rady vlády Slovenskej republiky pre osoby so zdravotným postihnutím, zástupcovia Únie miest Slovenska, Združenia miest a obcí Slovenska aj Združenia samosprávnych krajov SK 8 a ďalší členovia z viacerých asociácií, komôr a platforiem.

Vyše 30-členná pracovná skupina sa podieľa na príprave jednotlivých dokumentov a pripomienkuje návrhy legislatívnych úprav, ktoré majú byť v priebehu septembra predstavené širokej verejnosti prostredníctvom medzirezortného pripomienkového konania.

„Pracovnej skupine predchádzali odborné stretnutia zamestnancov rezortu práce, ústredia práce a posudkových lekárov, ktorí vytvorili návrh jednotnej metodiky posudkovej činnosti. Materiály boli zaslané členom pracovnej skupiny, s ktorými o jednotlivých materiáloch diskutujeme a pripomienky zapracovávame. Participáciou chceme docieliť efektívny posudkový systém, v ktorom bude osoba so zdravotným postihnutím v centre pozornosti,“ približuje Ján Gabura, generálny riaditeľ sekcie sociálnej politiky na ministerstve práce.

Reforma posudkovej činnosti je súčasťou nevyhnutných zmien a investícií v súlade s reformou dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Tá je naviazaná na Plán obnovy a odolnosti SR v rámci Komponentu 13: Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno – zdravotná starostlivosť.