Hlavné menu


OP ĽZ: Najúspešnejší operačný program na Slovensku vďaka efektívnemu riadeniu

Najúspešnejším implementovaným operačným programom na Slovensku je operačný program Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ktorý patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka jeho efektívnemu riadeniu sa Slovensko radí medzi európske krajiny s najlepším čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vďaka efektívnemu a systematickému riadeniu operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 dostalo Slovensko na popredné priečky v rámci krajín EÚ v čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ. Pod jeho vedením tento program ako jediný cielene podporoval rozvoj ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Hľadal vhodné riešenia na podporu marginalizovaných rómskych komunít a pomáhal plniť národné ciele Stratégie Európa 2020. Výsledkom efektívneho riadenia je aj skutočnosť, že pôvodná alokácia 2,2 miliardy eur sa niekoľkokrát navýšila. Finálna suma tak dnes predstavuje takmer 3 miliardy eur.

„Mojím celoživotným poslaním je starostlivosť o ľudí a pomoc najzraniteľnejším. Operačný program Ľudské zdroje sa stal nielen národným, ale aj európskym príkladom vynikajúcej implementácie. Stal sa príkladom toho, ako efektívne a dynamicky dokážeme využiť príležitosti, ktoré nám život prinesie. Pomohol zlepšiť kvalitu služieb štátu v oblasti podpory a pomoci pre občanov. Pomohli sme nielen zraniteľným a znevýhodneným, ale aj dlhodobo nezamestnaným, marginalizovaným rómskym komunitám, mladým ľuďom, žiakom, študentom, učiteľom či odborným pracovníkom. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou profesionalitou a prístupom k práci k úspešnej implementácii operačného programu Ľudské zdroje,“ uviedla na konferencii vo svojom otváracom príhovore ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková.

Jednotlivé prioritné osi ako súčasť operačného programu Ľudské zdroje 2014-2020 poukazujú na doterajšiu adresnú pomoc. Tá smerovala  spolu viac ako 1 327 137 ľuďom.

Prioritná os 1: vzdelávanie

Cieľom PO1 bolo zlepšiť kvalitu, inkluzívnosť vzdelávania na všetkých úrovniach a jeho prepojenie s potrebami na trhu práce. Cieľovú skupinu tvorili deti, pedagogickí zamestnanci a dospelí zapojení do celoživotného vzdelávania. Jednou z hlavných podporovaných aktivít bolo napríklad zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávacieho systému s dôrazom na zabezpečenie rovnosti príležitostí pre všetky zraniteľné skupiny žiakov vrátane marginalizovaných komunít.

Prioritná os 2: iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Prioritná os 3: zamestnanosť

Spoločným zámerom PO2 a PO3 bolo naplniť cieľ stratégie Európa 2020, ktorý spočíval v dosiahnutí 72 percentnej miere zamestnanosti. Na Slovensku predstavuje 75 percent, čo odzrkadľuje splnenie cieľa stratégie Európa 2020. PO2 sa zameriavala na zamestnanosť mladých do 30 rokov, vrátane osôb v situácii NEET. Hlavným cieľom bolo poskytnúť mladým kvalitné pracovné príležitosti a vzdelávanie. PO3 sa prioritne sústredila na zlepšenie prístupu k zamestnaniu pre širokú škálu skupín obyvateľstva, mobilitu pracovnej sily a ich adaptabilitu na trhu práce.

Prioritná os 4: sociálne začlenenie

Primárnym cieľom PO4 bolo zlepšiť sociálne začlenenie, boj proti chudobe a diskriminácii. Zameriavala sa na rôzne zraniteľné skupiny vrátane detí, seniorov, osôb so zdravotným postihnutím, marginalizované skupiny a na ľudí, na ktorých je páchané násilie alebo sú ohrozené diskrimináciou. Hlavné aktivity zahŕňali podporu terénnej sociálnej práce, komunitných centier, deinštitucionalizácie systému náhradnej starostlivosti, ako aj  podporu opatrovateľskej služby a dostupného bývania s prvkami housing first.

Prioritná os 5: integrácia marginalizovaných rómskych komunít

PO5 sa zameriavala na zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovaných rómskych komunít a zlepšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. Aktivity zahŕňali vzdelávanie detí v ranom veku, deti v materských školách, pomoc žiakom na základných a stredných školách, podporu rodičov a obnovu kultúrnych pamiatok.

Prioritná os 6: technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

PO6 je zodpovedná za zlepšenie životných podmienok obyvateľov v týchto obciach. Investičné projekty cielili na výstavbu vodovodných sietí, kanalizácií, ciest, zberných dvorov a komunitných centier, ako aj rekonštrukcie bytov a škôlok.

Prioritná os 8: REACT - EÚ

REACT EÚ (Pomoc pri obnove v rámci politiky súdržnosti a pri obnove území v Európe) slúžila na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19 pre širokú skupinu ľudí. Primárna podpora bola určená pre zamestnancov, zamestnávateľov, školy a zdravotných pracovníkov. Jej cieľom bolo poskytnúť finančné prostriedky, poradenské služby a zlepšiť prístup k vzdelávaniu a sociálnym službám.

Prioritná os 10: CARE-ESF a Prioritná os 11: CARE-EFRR

Podpora v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine zahrňuje opatrenia, ktoré sa zameriavajú na integráciu prichádzajúcich osôb na trh práce a poskytovanie individuálnej pomoci. Cieľovou skupinou sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúci z Ukrajiny. Zahŕňa finančné príspevky napríklad na vzdelávanie, mobilitu, dobrovoľnícku činnosť a poradenské služby v oblasti uplatnenia sa na trhu práce.

Nové programové obdobie nadviaže na úspešne implementované opatrenia v Operačnom programe Ľudské zdroje. Zároveň aktívne sa zameria na plnenie cieľov politiky súdržnosti do roku 2030. Priorita rezortu práce spočíva v podpore rozvoja zručností, ktorá bude úzko prepojená s transformáciou ekonomiky na zelenú a digitálnu. Implementácia tohto spôsobu bude vhodnou prípravou Slovenska na výzvy budúcnosti, a to zabezpečiť udržateľný ekonomický rast a konkurencieschopnosť. Rovnako sa bude zaoberať otázkami začlenenia znevýhodnených a zraniteľných skupín obyvateľstva, dostupných sociálnych služieb na komunitnej úrovni a podporou sociálnych inovácií. Bude hľadať nové spôsoby, ako riešiť komplexné problémy v sociálnej oblasti a dosahovať pozitívne zmeny v rozvoji našej spoločnosti.

Prehľad plnenia v rámci prioritných osí OP ĽZ 2014-2020:

Prioritná os

Finančná alokácia v eur

Čerpanie k 31.8.2023

% čerpania k 31.8.2023

Počet podporených projektov

Adresná podpora

a pomoc

1

           

347 496 004

330 839 592

95,21

1 085

338 927 účastníkom

2 a 3

1 498 493 738

1 430 305 028

95,45

535

385 741 účastníkom

4               

294 669 312

295 270 066

100,20

436

186 690 ľuďom

5

161 954 885

147 692 917

91,19

421

210 354 ľuďom

6

190 707 577

93 715 231

49,14

690

77 583 ľuďom

116 materským školám

112 komunitným centrám

8

371 448 128

199 788 079

53,79

1 059

57 842 ľuďom

10

11 245 000

3 741 519

33,27

6

70 000 ľuďom

11

30 000 000

1 523 267

5,08