Hlavné menu


Na tzv. seniorské pobyty sme v roku 2023 poskytli 650-tisíc eur

Registrované občianske združenia a odborové organizácie získali v roku 2023 dotáciu na podporu rekondičných aktivít od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Koncovým užívateľom dotácie sú seniori – poberatelia dôchodkov, aby si aj takýmto spôsobom mohli zlepšiť svoju psychickú či fyzickú kondíciu, a tiež osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Rezort práce na tento účel v uplynulých mesiacoch schválil spolu 24 žiadostí v celkovej sume 753-tisíc eur.

Dotácia sa poskytuje občianskym združeniam, ktoré sa venujú sociálnej oblasti – na pomoc ťažko zdravotne postihnutým osobám, rovnako tak odborovým organizáciám a združeniam, ktoré vedia zabezpečiť  rekondičné pobyty pre najmenej 2 500 fyzických osôb s trvalým pobytom na území Slovenska.  V tomto prípade ide o poberateľov starobného, predčasného starobného a výsluhového dôchodku. Odborové organizácie a združenia sa práve takýmto spôsobom sa snažia zlepšovať psychickú aj fyzickú kondíciu seniorov a predchádzať ich sociálnemu vylúčeniu.

Dotáciu na tzv. seniorské pobyty v roku 2023 dostali 3 žiadatelia, ktorí zrekreovali spolu vyše 12 400 rekreantov – seniorov v celkovej sume 650-tisíc eur.

  • Zoznam schválených dotácií v roku 2023:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/archiv/poskytovanie-dotacii-roku-2023/

Od 1. júla 2023 sa na základe návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR zvýšila maximálna suma príspevku štátu na rekondičné pobyty z pôvodnej sumy 50 eur na dvojnásobok, t.j. 100 eur na jeden pobyt/osobu v danom rozpočtovom roku.

To znamená, že poberatelia dôchodku získajú príspevok na rekondičný pobyt, resp. na jeho čiastočnú úhradu vo výške najviac 100 eur na osobu. Dotáciu na podporu rekondičných aktivít možno poskytnúť v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 1 394 980 eur.

Záujemcovia o seniorský  pobyt s podporou štátu sa musia obrátiť priamo na niektorého z organizátorov týchto pobytov.

  • Viac k dotácii na podporu rekondičných aktivít:

https://www.employment.gov.sk/sk/ministerstvo/poskytovanie-dotacii/poziadat-dotaciu/dotacia-podporu-rekondicnych-aktivit.html