Hlavné menu


Od dnes si môžu ľudia žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Štát pomôže občanom Slovenskej republiky so zvýšenými úrokovými sadzami v súvislosti s bývaním. Každý mesiac im na účet pošle až 75% zo zvýšenia ich splátky. Prvým dňom v roku 2024 totiž vstúpil do platnosti zákon o pomoci pri splácaní úverov na bývanie.

„S nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvýšilo aj finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností. Chceme predísť tomu, aby bola vážne ohrozená ich schopnosť splácať si tieto záväzky a tým aj ich strecha nad hlavou. Práve preto sme na vláde už takmer mesiac po našom nástupe schválili zákon o pomoci so splácaním úverov. Systém je zatiaľ nastavený do roku 2027 s možnosťou pravidelného prehodnocovania pri zákone o štátnom rozpočte. Predošlý rok sme pokryli daňovým bonusom,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie je stanovený na 75 % zo zvýšenia mesačnej splátky, maximálne v sume 150 €. Samotnú výšku príspevku vypočíta konkrétna banka, v ktorej má občan uzatvorenú zmluvu o úvere na bývanie (kúpa, výstavba, rekonštrukcia). Podmienkou je uzatvorenie zmluvy o úvere na bývanie pred 1.1.2024.

Žiadosť je možné poddávať si už oddnes na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, a to buď osobne, poštou alebo elektronickým kvalifikovaným podpisom cez www.slovensko.sk.

V prípade, ak sa úroková sadzba zvýšila v priebehu roka 2023, žiadosť o príspevok je možné podať už od mesiaca január 2024. Ak sa úroková sadzba úveru na bývanie bude zvyšovať v priebehu roka 2024, žiadosť je možné podať až od kalendárneho mesiaca, kedy k zvýšeniu úrokovej sadzby došlo.  

Ak je viac oprávnených osôb (dlžník aj spoludlžník), ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok, ten vzniká len jednej z nich. K žiadosti musí byť priložená kópia zmluvy o úvere.

 

Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie:

  • priemerný mesačný príjem za rok 2022 oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) max. vo výške  1,6-násobku nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve v roku 2022  (2 086,40 €);
  • ak nebude táto podmienka príjmu splnená, príspevok bude možné poskytnúť aj v prípade, ak priemerný mesačný príjem oprávnenej osoby (dlžníka aj spoludlžníkov) za 6 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich podaniu žiadosti neprevýši 1,6 násobok priemernej mzdy (t. j. ak žiadosť bude podaná v januári 2024 je to za obdobie júl 2023 až december 2023);
  • prehodnocovanie príjmu vždy v januári na obdobie do konca roka;
  • príspevok sa bude vyplácať len na 1 zmluvu o úvere a na 1 nehnuteľnosť na Slovensku využívanú na trvalé bývanie;
  • nehnuteľnosť sa nemôže prenajímať, má slúžiť k vlastnému trvalému bývaniu oprávnenej osoby, spolu s blízkymi či príbuzných osôb (deti, rodičia, manžel/ka);
  • trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby v SR;
  • pravidelné splácanie úveru.

Údaje o výške príspevku, splácaní úveru poskytnú úradom práce, sociálnych vecí a rodiny banky do 10. dňa v mesiaci za predchádzajúci mesiac. Výšku príjmu oprávnenej osoby overujú úrady prostredníctvom informácií poskytnutých Finančnou správou. Tak ako aj pri iných štátnych sociálnych dávkach budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny tento príspevok vyplácať mesiac pozadu. Takže, ak si občan podá žiadosť v januári, príspevok by mal po overení splnenia všetkých podmienok, dostať po prvýkrát najskôr 25. februára 2024. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny očakávajú zo začiatku nápor žiadostí, preto sa môže stať, že príspevok mu príde na jeho účet o niečo neskôr, ale bude mu doplatený aj spätne od mesiaca, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Podmienkou poskytovania tohto príspevku je aj pravidelné splácanie úveru na bývanie, pričom splátka musí byť uhradená do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala byť pôvodne zaplatená. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preto budú na základe údajov z bánk kontrolovať mesačne aj plnenie tejto povinnosti.

 „Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú pripravení operatívne odpovedať našim klientom na ich otázky k príspevku na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Na úradoch sme vyčlenili telefónne linky, kde im zamestnanci ochotne vysvetlia všetky podrobnosti, ktoré ich budú zaujímať. Rovnako sme zriadili aj špeciálnu e-mailovú adresu, a to uverovapomoc@upsvr.gov.sk, na ktorú môžu klienti smerovať svoje otázky,“ povedal Peter Ormandy, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Všetky podrobné informácie ako aj samotná žiadosť o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie sú zverejnené na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/prispevok-na-zvysenu-splatku-uveru-na-byvanie.html?page_id=1321127