Hlavné menu


Zoznam utajovaných skutočností Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Por. čís.

Utajovaná skutočnosť (US)

Stupeň
utajenia

Oblasť v zmysle § 1
NV SR
č.216/04 Z.z.

Odôvodnenie

 1. 1.

Medzinárodné rokovania a ich príprava vrátane medzinárodných rokovaní o zmluvných dokumentoch, ak to ich povaha vyžaduje, a medzinárodných zmlúv a ich plnenia, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.

V

p), s)

Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s US mohli byť poškodené právom chránené záujmy právnických a fyzických osôb, ktoré by mohli byť nevýhodné pre záujmy SR (ďalej len SR).

 1. 2.

D

p), s)

Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s US mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych, verejných záujmov, právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým by došlo k jednoduchej ujme na záujmoch SR.

 1. 3.

T

p), s)

Ak by následkom neoprávnenej manipulácie s US mohli byť ohrozené záujmy štátu v medzinárodnej oblasti, zahraničnopolitické postavenie a bezpečnosť zmluvných strán, vzťahy so spriatelenými vládami, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch SR.

 1. 4.

Dokumentácia v oblasti obrany, ochrany a bezpečnosti štátu a ochrany objektov

V

a), e), t)

Ide o údaje týkajúce sa vyrozumenia o vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, plnenia úloh v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a činnosti krízového štábu MPSVR SR. Ich vyzradením by mohlo dôjsť k narušeniu činnosti úradu v mieste svojho sídla, resp. v záložnom mieste v čase ich vyhlásenia, a tým aj k oslabeniu účinnosti systému ochrany utajovaných skutočností, čo by mohlo zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov právnickej osoby, fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

 1. 5.

Údajové dokumenty hospodárskej mobilizácie za rezort Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

V

a)

Neoprávnenou manipuláciou s US by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

 1. 6.

Stanoviská, pripomienky, súčinnostné podklady k utajovaným dokumentom vlády SR, Bezpečnostnej rady SR, Národnej rady SR, Ústredného krízového štábu SR, iných ústredných orgánov štátnej správy SR, orgánov (výborov) NATO, EÚ a OPCW.

T

a) až v)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená bezpečnosť občanov  a  záujmy štátu v  medzinárodnej  a ekonomickej oblasti, čím by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch SR.

 1. 7.

D

a) až v)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, čím by mohla vzniknúť jednoduchá ujma na záujmoch SR.

 1. 8.

V

a) až v)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohli byť poškodené záujmy právnických a fyzických osôb, ktoré by mohli byť nevýhodné pre  záujmy SR.

 1. 9.

Analytické, koncepčné a plánovacie materiály týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností.

V

a), e), m), o), p), s), t)

Neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov právnických a fyzických osôb  a právom chránených záujmov štátneho orgánu, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

 1. 10.

D

a), e), m), o), p), s), t)

Neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch SR.

 1. 11.

T

a), e), m), o), p), s), t)

Neoprávnenou manipuláciou by mohlo byť ohrozené zahranično-politické postavenie, bezpečnosť a záujmy SR v medzinárodnej oblasti a mohlo by dôjsť k vážnej ujme na záujmoch SR.

 1. 12.

Rokovania, ktorých obsahom sú utajované skutočnosti a s týmito súvisiaca dokumentácia.

V

a) až v)

Neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov MPSVR SR, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

 1. 13.

D

a) až v)

Neoprávnenou manipuláciou by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch SR.

 1. 14.

T

a) až v)

Neoprávnenou manipuláciou by mohlo byť ohrozené zahranično-politické postavenie, bezpečnosť a záujmy SR v medzinárodnej oblasti, a mohlo by dôjsť k vážnej ujme na záujmoch SR.

 1. 15.

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné

T

o)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohla byť ohrozená obrana, bezpečnosť a záujmy štátu v medzinárodnej a ekonomickej oblasti, a tým by mohla vzniknúť vážna ujma na záujmoch SR.

 1. 16.

Súhrnné údaje a dokumentácia prostriedkov na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené a vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Prísne tajné a Tajné.

D

o)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

 1. 17.

Vybrané údaje a dokumenty o prostriedkoch na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Dôverné a Vyhradené.

V

o)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 1. 18.

Dokumentácia návrhov na schválenie prostriedkov ŠOI do prevádzky na ochranu utajovaných skutočností stupňa utajenia Tajné, Dôverné a Vyhradené a pravidlá a predpisy na používanie týchto prostriedkov.

V

o)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 1. 19.

Zásady šifrovej ochrany informácií, informačný systém ŠOI. Prostriedky ŠOI, údaje a dokumenty týkajúce sa  ŠOI, prevádzky a hospodárenia s šifrovacími kľúčmi.

D

o)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych záujmov, verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

 1. 20.

Organizácia a zabezpečenie utajeného vládneho a zahraničného spojenia so šifrovou ochranou prenášaných informácií, konfigurácia utajenej siete.

D

a)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu štátnych a verejných záujmov alebo právom chránených záujmov štátnych orgánov, a tým k jednoduchej ujme na  záujmoch SR.

 1. 21.

Evidencie súvisiace so šifrovou ochranou informácií.

 V

o)

Neoprávnenou manipuláciou s uvedenými údajmi by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 1. 22.

Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Prísne tajné a Tajné.

D

o), m)

Zverejnením informácií údajov obsiahnutých v uvedených dokumentoch by došlo k ohrozeniu právom chránených záujmov štátneho orgánu, a tým k ujme na záujmoch Slovenskej republiky.

 1. 23.

Bezpečnostná dokumentácia technických prostriedkov pre stupeň utajenia Dôverné a Vyhradené.

V

o), m)

Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.

 1. 24.

Ochrana určených osôb a ochrana chránených osôb - chránený svedok.

V

d)

Neoprávnenou manipuláciou s US by mohlo dôjsť k poškodeniu právom chránených záujmov právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy SR.

 1. 25.

Technická dokumentácia komunikačných a informačných systémov

V

m)

Neoprávnená manipulácia s uvedenými údajmi by mohla zapríčiniť poškodenie právom chránených záujmov štátneho orgánu, právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktoré by mohlo byť nevýhodné pre záujmy Slovenskej republiky.