Hlavné menu


Odvolanie - rozklad

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie - rozklad v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4, 6, 8
816 43  Bratislava

Rozklad musí obsahovať:

  • meno a adresu žiadateľa,
  • obsah podania,
  • čoho sa žiadateľ domáha,
  • skutočnosť, podľa ktorej možno identifikovať porušenie zákona,
  • podpis žiadateľa.


Ak rozklad tieto údaje neobsahuje, bude odložený.

O rozkladoch po prerokovaní v Rozkladovej komisii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR rozhodne minister práce, sociálnych vecí a rodiny.