Hlavné menu


Žiadosť o náhradné výživné

Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade:

  • že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou,
  • že nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

 

info Podrobnejšie informácie o dávke

E-služba Elektronická služba Rozhodovanie o náhradnom výživnom - sirotský dôchodok a neplatené výživné