Hlavné menu

11.03.2020

Distribúcia potravinových balíčkov

Napriek celkovému blahobytu Európskej únie je takmer štvrtina Európanov stále ohrozovaná chudobou alebo sociálnym vylúčením. Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu je jadrom stratégie Európa 2020. Komisia preto vyčlenila na obdobie 2014 – 2020 prostredníctvom Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) pre Slovensko vyše 64 miliónov eur.
 

Cieľom fondu FEAD je zmierniť extrémne formy chudoby s najväčším vplyvom na sociálne vylúčenie, ako sú bezdomovectvo, chudoba detí a potravinová deprivácia. Ide o mimoriadne úspešný program aj na Slovensku. Jeho hlavným poslaním je podpora najodkázanejších osôb v podmienkach SR ľudí v hmotnej núdzi a bez domova. OP FEAD je všetkými zainteresovanými stranami, odbornou ale aj laickou verejnosťou vnímaný ako funkčný a veľmi osožný. V praxi sa program realizuje prostredníctvom troch opatrení.

V rámci Opatrenia poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie sa do dnešného dňa rozdalo viac ako 1 435 952 potravinových balíčkov pre 749 621 konečných príjemcov.

V rámci Opatrenia poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie sa vydalo sa viac ako 101 813 teplých jedál pre celkovo 7422 konečných príjemcov

Prostredníctvom Opatrenia poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie sa rozdalo 190 179 hygienických balíčkov pre 113 284 konečných príjemcov.

Prostredníctvom OP FEAD sa poskytovaním potravinovej a materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby zmiernila materiálna deprivácia v členských štátoch a k ľuďom sa dostávali potraviny a výrobky, ktoré by si neboli schopní inak kúpiť. OP FEAD bol od začiatku svojej existencie pripravený a nastavený tak precízne, že do dnešného dňa je jeho realizácia prakticky bezproblémová a stal sa nevyhnutnou súčasťou pre pomoc ľudí v hmotnej núdzi.

Počas monitorovacích návštev v priebehu distribúcií v teréne po celom Slovensku sme sa presviedčali o tom, že opatrenia z OP FEAD na podporu zabezpečenia potravín, materiálnej pomoci a sociálneho začlenenia majú veľký význam pre najodkázanejšie osoby vrátane tých, ktorých by systémová sociálna pomoc mohla vynechať a tých, ktorí potrebujú okamžitú pomoc. V niektorých regiónoch Slovenska, kde je nedostatok pracovných príležitostí, je veľa rodín v núdzi odkázaných na akúkoľvek hmotnú pomoc. Partnerské organizácie ako SČK, Charita Sv. Alžbety a Slovenská katolícka charita uviedli, že OP FEAD sa veľkou mierou spolupodieľa na plnení hlavného humanitárneho cieľa t.j. chrániť životy, zdravie, dôstojnosť a znižovať utrpenie ľudí v núdzi. Program FEAD týmto podporuje aj sociálnu súdržnosť, posilňuje sociálne začleňovanie, a teda v konečnom dôsledku prispieva k odstraňovaniu najhorších foriem chudoby v Európskej únii aj na Slovensku.

V týchto dňoch sa realizuje posledná vlna distribúcie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie v tomto programovom období. Na rozdiel od predchádzajúcich troch rokov bude v tomto roku len táto jedna distribúcia z dôvodu vyčerpania finančných prostriedkov fondu vyčlenených na toto opatrenie, koneční príjemcovia však dostanú viac balíčkov ako doposiaľ.

Spolu s partnerskými organizáciami, ktorí pri realizácii opatrení OP FEAD zohrali a zohrávajú významnú a nezastupiteľnú úlohu, sme však pripravení aj v pripravovanom budúcom programovom období 2021-2027 urobiť všetko pre to, aby táto pomoc ako podpora sociálneho začleňovania najodkázanejších pokračovala aj v budúcnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk