Hlavné menu

06.06.2014

Duálny systém výučby má podporu

Je nevyhnutné vrátiť sa k duálnemu systému výučby, ktorý tu bol pred 20 rokmi. Podporujú to tak zamestnávatelia, odbory ako aj akademická obec.
 

„Očakávam, že postupným pretavením kľúčových zmien vzdelávacieho systému do praxe nám na trh práce budú vstupovať budúci absolventi s dostatočnými zručnosťami a praxou. Ak si chceme zachovať povestnú atraktívnosť a ľudský potenciál, musíme byť schopní reflektovať dopyt a ponúknuť pripravených ľudí,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter na najväčšom odbornom fóre vzdelávania na Slovensku - druhej medzinárodnej konferencii Transformácie odborného vzdelávania a prípravy. Podľa jeho slov v meniacich sa podmienkach je dôležité pružne reagovať na zmeny na trhu práce u všetkých zúčastnených subjektov: pracovnej sily, zamestnávateľov, vzdelávacích inštitúcií v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania a tiež služieb zamestnanosti.

Projekt reformy odborného školstva iniciovali v júni 2012 zamestnávatelia v spolupráci so štátnou správou, VÚC, odborovými zväzmi a školami. „Zamestnávatelia pociťujú nedostatok odbornej kvalifikovanej pracovnej sily ako prekážku svojej konkurencieschopnosti, v niektorých prípadoch ako otázku svojho prežitia a ďalšieho rastu,“ dôvodil prezident Zväzu automobilového priemyslu Jaroslav Holeček. Ministra školstva Dušana Čaploviča teší ich vecný prístup.

Základným predpokladom realizácie transformácie OVP bolo nastavenie legislatívneho rámca umožňujúceho zmeny školstva a vzdelávania. Táto podmienka bola splnená novelou zákona o odbornom vzdelávaní z roku 2012 a s ňou súvisiacich viacerých noviel ďalších zákonov. Podľa prieskumu medzi 6000 žiakmi 5. až 9. ročníka základnej školy iba 2,7 percenta si myslí, že má technické zručnosti. Veľkú medzeru v správnom nasmerovaní žiakov k hľadaniu svojej výnimočnosti by mal zaplniť práve učiteľ v spolupráci s odborným pracovníkom na škole, aby pomohli žiakom k správnemu výberu povolania a strednej školy.

„Nezamestnanosť mladých musíme riešiť s prepojením vzdelávania s praxou. EÚ od nás očakáva, že zdroje, ktoré na Slovensko prúdia z jej rozpočtu, budú využité efektívne a prispejú k zvyšovaniu úrovne našich škôl, vrátane stredného odborného školstva. Iba tak môžeme dosiahnuť zníženie alarmujúcej nezamestnanosti mladých, keď každý tretí človek do 25 rokov je na Slovensku bez práce, čo nás zaraďuje na posledné miesta v EÚ,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk