Hlavné menu

Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Uvedenou službou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny umožňuje zamestnávateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS) podať Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta pre účely udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania, obnovy prechodného pobytu na účel zamestnania, ďalšieho zamestnania pre držiteľa modrej karty, zmeny zamestnávateľa alebo ďalšieho zamestnávateľa pre štátneho občana tretej krajiny, na vecne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta je možné zaslať elektronicky pomocou formulára zverejneného na portáli slovensko.sk (odkaz na elektronickú službu je vypublikovaný nižšie) na vecne príslušný úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť nie je spoplatnená.

Prílohou žiadosti je:

 1. kópia pracovnej zmluvy alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
 2. kópia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny alebo úradne overený doklad o požadovanom vzdelaní, ak ide o regulované povolanie,
 3. v prípade vnútropodnikového presunu, ak tieto údaje neobsahuje pracovná zmluva, kópia dokladov preukazujúcich:
 • názov a sídlo hostiteľského subjektu, dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu,
 • skutočnosť, že hostiteľský subjekt patrí k tomu istému zamestnávateľovi alebo k tej istej skupine zamestnávateľov, odkiaľ je štátny príslušník tretej krajiny vyslaný na územie Slovenskej republiky,
 • skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny bol pred začiatkom vnútropodnikového presunu zamestnaný u toho istého zamestnávateľa alebo u zamestnávateľa v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov aspoň tri mesiace, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b), alebo aspoň šesť mesiacov, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. c),
 • skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny sa po skončení vnútropodnikového presunu bude môcť vrátiť späť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov
 • skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny má vysokoškolské vzdelanie požadované na výkon zamestnania a dohodu o odbornej príprave na účely profesijného rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. b),
 • skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny má odbornú kvalifikáciu a skúsenosti potrebné na výkon zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21b ods. 8 písm. c),
 • skutočnosť, že štátny príslušník tretej krajiny spĺňa podmienky na výkon regulovaného povolania, ak ide o regulované povolanie.
 1. čestné vyhlásenie pre preukázanie splnenia podmienky v zmysle § 21b ods. 7 písm. e) zákona o službách zamestnanosti, ak ide o zamestnanie zo zoznamu nedostatkových zamestnaní platnom ku dňu podania žiadosti,
 2. kópia dohody o dočasnom pridelení medzi agentúrou dočasného zamestnávania a štátnym príslušníkom tretej krajiny, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety zákona o službách zamestnanosti. Dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi môže byť len v prípade zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v kraji podľa § 12 písm. ad) zákona o službách zamestnanosti. Aktuálny zoznam zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily je zverejnený na stránke www.upsvr.gov.sk v časti zamestnávateľ – zamestnávanie cudzincov. Uvedený zoznam sa zverejňuje a aktualizuje štvrťročne,
 3. kópia pobytového preukazu štátneho príslušníka tretej krajiny, ak bol udelený pobyt na území SR alebo národného víza v záujme SR, ak bolo udelené – obe strany predloženého dokladu,
 4. kópia stránky z cestovného dokladu s identifikačnými údajmi štátneho príslušníka tretej krajiny, ak neboli predložené doklady podľa písm. f)

Doklady prikladané k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, podľa § 21a alebo k žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta podľa § 21b zákona o službách zamestnanosti vydané v cudzom jazyku je zamestnávateľ povinný predložiť v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii; môže predložiť aj doklady vydané alebo overené príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku. Zamestnávateľ môže predložiť doklady vydané v cudzom jazyku aj v úradnom preklade do českého jazyka.

Pre zaslanie žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta elektronicky je potrebný elektronický občiansky preukaz s čipom (eID). Pri odoslaní je vyžadované elektronické podpísanie žiadosti elektronickým podpisom (bez podpisu nie je možné Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta odoslať).

Podrobnejšie informácie o službe Podávanie žiadosti o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

Žiadosť o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk