Hlavné menu


Úspešne na trhu práce

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú zamestnávateľom príspevky na podporu vytvárania pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov, ktorí predtým nemali pravidelne platené zamestnanie, ktoré by trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

Mladým nezamestnaným do 29 rokov, ktorí sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie, poskytujú úrady  príspevok na začatie samostatnej zárobkovej činnosti. Podmienkou je jej nepretržité vykonávanie najmenej dva roky. Maximálna výška príspevku je 3 500 eur. Ak sa pre podnikanie rozhodne mladý nezamestnaný v okrese s mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 20 %, výška príspevku je najviac 5 000 eur.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Cieľové skupiny:

  • uchádzači o zamestnanie do  25 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 3 mesiace a nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave,
  • uchádzači o zamestnanie do 29 rokov, ktorí sú evidovaní na úrade práce minimálne 6 mesiacov a nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave; s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných.

 

Informácie pre zamestnávateľov o aktivite 1 - vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní

Informácie pre žiadateľov o aktivite 2 - vytvorenie pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania