Hlavné menu


Boj proti chudobe

Znižovanie chudoby a sociálneho vylúčenia patrí k dlhodobým prioritám verejných politík na Slovensku. Táto agenda je prítomná v právnych predpisoch i koncepčných a strategických dokumentoch Slovenskej republiky. Slovensko sa v nich hlási k záväzkom v oblasti ochrany ľudských, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, tak ako sú definované v celom rade medzinárodných dohôd a dohovorov, a definuje v nich súbor relevantných princípov, cieľov a nástrojov.

Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe predstavuje dokument strategickej povahy, ktorý systematizuje prístupy k riešeniu chudoby a sociálneho vylúčenia a rozvíja ich pod jednotným rámcom, a to vo vzťahu k cieľom vyplývajúcim zo stratégie Európa 2020. Východiskovým bodom je členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii spolu s prihlásením sa k spoločným hodnotám a záväzkom, ktoré z tohto členstva vyplývajú. 

 

Analytické dokumenty k nástrojom na riešenie chudoby alebo sociálneho vylúčenia