Hlavné menu


Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príplatok k prídavku je:

  • rodič nezaopatreného dieťaťa alebo
  • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.

Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príplatok k prídavku na to isté dieťa patrí oprávnenej osobe, ktorej patrí prídavok na dieťa.