Hlavné menu


Podmienky nároku

Podmienky nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sú:

  • narodenie dieťaťa,
  • trvalý pobyt a bydlisko oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky.

Bydliskom sa rozumie miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie povinnej školskej dochádzky.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo pri narodení dieťaťa oprávnenej osobe s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok pri narodení dieťaťa vzniká na každé dieťa.

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa nevzniká oprávnenej osobe, ak:

  • pre dieťa neuzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti ,
  • pred uplatnením nároku na príspevok pri narodení dieťaťa dala privolenie na osvojenie dieťaťa ,
  • najmenej jedno z detí oprávnenej osoby narodených pred narodením dieťaťa, na ktoré si uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starosltivosť rodičov ,
  • sa dieťa narodilo v cudzine a príslušná inštitúcia krajiny, v ktorej sa dieťa narodilo, vyplatila oprávnenej osobe príspevok alebo inú dávku toho istého druhu.
  • je maloletá a nemá súdom priznané rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k osobnej starostlivosti o dieťa
  • od štvrtého mesiaca tehotenstva do pôrodu sa nezúčastňovala raz za mesiac na preventívnych prehliadkach u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo na obdobných prehliadkach v cudzine, za účasť oprávnenej osoby na preventívnej prehliadke v príslušnom mesiaci sa považuje aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti tejto oprávnenej osobe v ústavnej zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa), alebo
  • po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie bez súhlasu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ( ide o oprávnenú osobu - matku dieťaťa)