Hlavné menu


Žiadosť o príspevok

Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu. Nárok na príspevok pri narodení dieťaťa si oprávnená osoba môže uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Ak sa dieťa narodilo mimo územia Slovenskej republiky a v čase podania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa dieťa nemá vydaný slovenský rodný list, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine alebo iného obdobného dokladu o narodení dieťaťa.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete vytlačiť tu.

K žiadosti je potrebné pripojiť vyhlásenie o bydlisku k žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa.

Uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa – dieťa narodené po 1.4.2022

Informácie o narodení dieťaťa budú automaticky dostupné z registra fyzických osôb, t. j. uplatnenie nároku prebieha automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávania listinnej/elektronickej žiadosti  a  dokladovania príslušných potvrdení v listinnej/elektronickej podobe občanom.

V prípade dieťaťa narodeného v cudzine (ak nemá ešte vydaný rodný list evidovaný v osobitnej matrike) sa nárok na príspevok môže uplatniť aj doručením úradného prekladu rodného listu/potvrdenia o narodení dieťaťa v cudzine (nevyžaduje sa preklad z českého jazyka) na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.