Hlavné menu


Výplata príspevku osobitnému príjemcovi

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže vydať rozhodnutie o určení osobitného príjemcu na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa (namiesto výplaty príspevku oprávnenej osobe), ak:

  • sú odôvodnené pochybnosti o účelnom použití príspevku pri narodení dieťaťa,
  • v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba nevyužíva prídavok na účel, na ktorý je určený alebo
  • oprávnená osoba je poberateľ dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k tejto dávke alebo je fyzická osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi a dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke sa poskytujú osobitnému príjemcovi.

Osobitný príjemca je obec, v ktorej má oprávnená osoba trvalý pobyt, alebo, ak je to odôvodnené, iná osoba, ktorú určí úrad.