Hlavné menu


Ďalší peňažný príspevok

Ďalší peňažný príspevok je možné poskytnúť, ak od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní predchádzajúceho peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla uplynulo najmenej sedem rokov a:

  • osoba s ŤZP sa zaviaže, že osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, predá do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla alebo
  • osobné motorové vozidlo, na ktoré sa poskytol predchádzajúci príspevok, je vyradené z evidencie motorových vozidiel alebo sa osoba s ŤZP zaviaže, že do šiestich mesiacov od kúpy nového osobného motorového vozidla požiada o jeho vyradenie z evidencie.

Podmienka uplynutia siedmich rokov sa považuje za splnenú, ak osoba s ŤZP vráti peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo jeho pomernú časť.