Hlavné menu


Povinnosti oprávnenej osoby

Osoba s ŤZP, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok, je, okrem iných povinností uvedených v § 57, povinná najmä:

  • kúpiť osobné motorové vozidlo do troch mesiacov od poskytnutia príspevku, najneskôr však do dvanástich mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, ak osobné motorové vozidlo nie je možné kúpiť z dôvodov na strane osoby, ktorej predmetom činnosti je výroba, predaj, distribúcia, sprostredkovanie predaja alebo úprava osobných motorových vozidiel (za kúpu sa považuje uhradenie celkovej ceny osobného motorového vozidla a nadobudnutie vlastníctva k vozidlu),
  • predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o skutočnosti, že si nemôže kúpiť osobné motorové vozidlo v lehote troch mesiacov od poskytnutia peňažného príspevku na kúpu osobného motorového vozidla z dôvodov na strane osoby uvedenej v prvom bode,
  • preukázať skutočnosti rozhodujúce na priznanie, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
  • písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu.