Hlavné menu


Členky a členovia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

MILAN KRAJNIAK
minister práce, sociálnych vecí a  rodiny SR
predseda

BRANISLAV MAMOJKA
predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím v SR
podpredseda

Mária Homolová
tajomníčka

Komora za verejnú správu:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR


Ministerstvo zdravotníctva SR
PAVOL MACHO

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SVETLANA SÍTHOVÁ

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
JAROSLAV KMEŤ

Ministerstvo kultúry SR
RADOSLAV RAGAČ

Ministerstvo spravodlivosti SR
TOMÁŠ HERIBAN

Ministerstvo financií SR
ĽUBOŠ JANČÍK

Ministerstvo vnútra SR
ĽUBOMÍR ŠABLICA

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
BARBARA ILLKOVÁ

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
MIRIAM BROČKOVÁ

Sociálna poisťovňa
VERONIKA MAJTÁNOVÁ

Inštitút pre výskum práce a rodiny
DARINA ONDRUŠOVÁ

Združenie samosprávnych krajov SK 8
ADRIÁNA GRIGOVÁ

Združenie miest a obcí Slovenska
BOŽENA KOVÁČOVÁ

Únia miest Slovenska
OĽGA REPTOVÁ

Komora za mimovládne organizácie:

skupinu organizácií osôb s mentálnym postihnutím reprezentujú:
IVETA MIŠOVÁ
ĽUBICA VYBERALOVÁ

skupinu organizácií osôb s chronickými ochoreniami reprezentujú:
ALŽBETA LUKOVIČOVÁ
ĽUBICA BERGMANNOVÁ


skupinu organizácií osôb s duševnými poruchami a poruchami správania reprezentujú:
LAURA KUNDRÁTOVÁ
MÁRIA HELEXOVÁ


skupinu organizácií osôb so sluchovým postihnutím reprezentujú:
JANA FILIPOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je posunkový jazyk
KATARÍNA KLUKOVÁ - skupina osôb so stratou sluchu, ktorých primárnou formou komunikácie je národný hovorený jazyk s využitím kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

skupinu organizácií osôb s telesným postihnutím reprezentujú:
TIBOR KÖBÖL
MARCELA VÁCLAVKOVÁ KONRÁDOVÁ

skupinu organizácií osôb so zrakovým postihnutím reprezentujú:
MILAN MĚCHURA
JOZEF ŠIMKO

Slovenská humanitná rada
PETER DEVÍNSKY

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
JANA BADÁŇOVÁ

Konfederácia odborových zväzov SR
DANIELA POCHYBOVÁ