Hlavné menu


Sekretariát výboru

Sekretariát výboru je výkonným orgánom výboru, ktorý plní úlohy spojené s organizačným, personálnym a administratívno-technickým zabezpečovaním činnosti výboru.

Kontakt

PhDr. Andrea Hantabalová
tajomníčka Výboru pre deti a mládež
Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť
Spoločný sekretariát výborov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8
816 43 Bratislava
______________________________________________
e-mail.: vdm@employment.gov.sk
Tel: +421- 2 - 2046 3126