Hlavné menu


Postup pri podávaní žiadostí na rok 2020

 

 • obec a neverejný poskytovateľ doručuje ministerstvu písomnú žiadosť o finančný príspevok podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách na rok 2020 v termíne od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019. S oneskorením podania žiadosti v zákonom stanovenej lehote je spojený jednoznačný následok zániku práva poskytovateľa sociálnej služby na finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok, ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo závažných dôvodov nerozhodne podľa § 78c ods. 8 zákona o sociálnych službách o odpustení zmeškania termínu na podanie tejto písomnej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.
 • adresa pre zasielanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku:

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
odbor rozpočtu a financovania
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

 • písomnú žiadosť je potrebné zaslať ministerstvu s podpisom štatutárneho zástupcu obce/mesta alebo neverejného poskytovateľa, ako žiadateľa o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa, a s odtlačkom pečiatky žiadateľa
 • je potrebné použiť správny vzor žiadosti
 • žiadosť je potrebné vyplniť podľa vzoru, vzor nemeniť, nevypúšťať riadky
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou a v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada samostatne za každý druh zariadenia, formu (pobytová a ambulantná) a miesto poskytovanej sociálnej služby. Ak poskytovateľ prevádzkuje viacero druhov a foriem sociálnej služby v zariadení, podáva žiadosť za každý druh a formu poskytovanej sociálnej služby v zariadení osobitne.
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada na celú kapacitu zariadenia zapísanú v registri poskytovateľov sociálnych služieb
 • finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach krízovej intervencie sa žiada na 12 mesiacov; žiadateľ, ktorý neposkytuje sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie nepretržite v priebehu celého roku (ide napríklad o sociálnu službu v nocľahárni poskytovanú len počas šiestich mesiacov v roku), je povinný požiadať o finančný príspevok na celý rok a následne, po uzatvorení zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, písomne požiadať o pozastavenie financovania sociálnej služby na napr. 2. a 3. štvrťrok. (Dôvodom takéhoto postupu je ustanovenie § 78d ods. 3, podľa ktorého sa finančný príspevok vypláca štvrťročne vo výške 25% zo sumy uvedenej v zmluve, a teda v prípade, ak požadovaná a následne zazmluvnená suma bude zodpovedať len šiestim mesiacom poskytovania sociálnej služby, žiadateľ by bol podľa podmienok zmluvy o poskytnutí finančného príspevku povinný štvrťročne zúčtovať neobsadené miesta v zariadení.)
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť na vyšší počet miest, ako je uvedené vo výpise z registra
 • finančný príspevok nie je možné poskytnúť počas roka, napr. ak dôjde k zvýšeniu kapacity zariadenia
 • akékoľvek zmeny, ktoré budú zapísané v registri poskytovateľov sociálnej služby (zmena kapacity, zmena štatutára, zmena sídla, atď.) po podaní písomnej žiadosti a pred uzatvorením zmluvy je žiadateľ o finančný príspevok povinný písomne oznámiť ministerstvu a zároveň predložiť aktuálny výpis z registra poskytovateľov
 • ak poskytovateľ finančný príspevok nevyužije na stanovený účel, bude povinný finančné prostriedky vrátiť v rámci zúčtovania

 


 • Hore
 • Vytlačiť do pdf
 • Vytlačiť stránku