Hlavné menu


Najčastejšie nedostatky a chyby pri podávaní žiadostí o finančné príspevky

V záujme urýchliť proces schvaľovania žiadostí o finančné príspevky na poskytovanie sociálne služby je potrebné, aby žiadosti boli predkladané kvalitné, komplexné a v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o sociálnych službách.

Pre informáciu predkladáme najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri podávaní písomných žiadostí o finančné príspevky, ktorým je potrebné sa v ďalšom období vyhnúť (žiadosť je potrebné predložiť MPSVR SR v termíne od 1. júla 2020 do 31. augusta 2020):

  • na žiadosti chýbala pečiatka príslušnej obce/neverejného poskytovateľa,
  • žiadosť bola vyplnená neúplne alebo nesprávne (napr. chýbal druh sociálnej služby alebo bol uvedený v rozpore s realitou)
  • chýbal výpis z registra poskytovateľov vydaný príslušným vyšším územným celkom (výpis z registra iného orgánu nie je možné akceptovať) alebo výpis z registra bol starší ako 3 mesiace
  • žiadosť bola zaslaná na nesprávnu inštitúciu (napr. MF SR),
  • chýbalo písomné vyjadrenie príslušnej obce alebo vyššieho územného celku o súlade predloženej žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a § 78aa zákona o sociálnych službách s komunitným plánom sociálnych služieb príslušnej obce alebo s koncepciou rozvoja sociálnych služieb