Hlavné menu


Najčastejšie nedostatky a chyby pri podávaní žiadostí o finančné príspevky

V záujme urýchliť proces schvaľovania žiadostí o finančné príspevky na poskytovanie sociálne služby je potrebné, aby žiadosti boli predkladané kvalitné, komplexné a v súlade s požiadavkami stanovenými zákonom o sociálnych službách.

Pre informáciu predkladáme najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri podávaní písomných žiadostí o finančné príspevky, ktorým je potrebné sa v ďalšom období vyhnúť (žiadosť je potrebné predložiť MPSVR SR v termíne od 1. júla 2019 do 31. augusta 2019):

  • na žiadosti chýbala pečiatka príslušnej obce/neverejného poskytovateľa,
  • žiadosť bola vyplnená neúplne alebo nesprávne (napr. chýbal druh sociálnej služby alebo bol uvedený v rozpore s realitou)
  • chýbal výpis z registra poskytovateľov vydaný príslušným vyšším územným celkom (výpis z registra iného orgánu nie je možné akceptovať) alebo výpis z registra bol starší ako 3 mesiace
  • chýbal doklad o tom že poskytovateľ sociálnej služby v zariadení, na ktoré je finančný príspevok určený, nemá daňové nedoplatky a nedoplatky na poistnom na rôzne druhy poistenia (zdravotné, sociálne, starobné dôchodkové sporenie), v prípade kópií predmetných dokladov je potrebné aby boli úradne overené,
  • doklady o nedoplatkoch na daniach a na poistnom na rôzne druhy poistenia je potrebné zaslať (ak je poskytovateľom sociálnej služby zariadenie, ktoré zriadila alebo založila obec) za poskytovateľa sociálnej služby v zariadení,
  • žiadosť bola zaslaná na nesprávnu inštitúciu (napr. MF SR),

 


  • Hore
  • Vytlačiť do pdf
  • Vytlačiť stránku