Hlavné menu


Expertná skupina spoločensky zodpovedného podnikania

Expertná skupina spoločensky zodpovedného podnikania, High Level Group on CSR (HLG), združuje zástupcov všetkých členských štátov, ktorí si vymieňajú skúsenosti v oblasti spoločenskej zodpovednosti – zodpovedného podnikania.

Členovia expertnej skupiny budujú princípy spoločensky zodpovedného podnikania v jednotlivých členských štátoch predovšetkým na vládnej úrovni. Ich úlohou je získať podporu na vytváranie prostredia pre uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania pre firmy a zamestnávateľov. Zdieľajú stratégie a akčné plány prijaté vládami členských štátov.

Expertná skupina sa stretáva tri krát do roka.
Medzinárodné fóra sa konajú (Multistakes holders Forum) dva krát do roka.

Infromácie expertnej skupiny:


Správy z konferencií: