Hlavné menu


Európsky orgán práce ELA

ELA pomáha zabezpečiť, aby sa pravidlá EÚ o mobilite pracovnej sily a koordinácii sociálneho zabezpečenia presadzovali spravodlivým, jednoduchým a účinným spôsobom a uľahčuje občanom a podnikom využívať výhody vnútorného trhu.

Európsky organ práce bol zriadený 31. júla 2019 nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1149 a jeho sídlom je Bratislava. Ide o prvú agentúru EÚ so sídlom v SR. Očakáva sa, že ELA dosiahne svoju plnú prevádzkovú kapacitu do roku 2024.

ELA prispieva k dobre fungujúcemu európskemu trh práce plnením týchto úloh:

  • uľahčuje jednotlivcom a zamestnávateľom prístup k informáciám a koordinuje sieť EURES;
  • uľahčuje spoluprácu a výmenu informácií medzi členskými štátmi v záujme jednotného, efektívneho a účinného uplatňovania a presadzovania príslušných právnych predpisov Únie;
  • koordinuje a podporuje zosúladené a spoločné inšpekcie;
  • vykonáva analýzy a posudzovanie rizika v otázkach cezhraničnej mobility pracovnej sily;
  • podporuje členské štáty budovaním kapacít na účinné uplatňovanie a presadzovanie príslušných právnych predpisov Únie;
  • podporuje členské štáty pri riešení problému nedeklarovanej práce a
  • vykonáva mediáciu pri sporoch medzi členskými štátmi týkajúcich sa uplatňovania príslušných právnych predpisov Únie.

Európsky orgán práce

European Labour Authority (europa.eu)