Hlavné menu


Pracovné podmienky v SR

Pracovný čas

Mzdové nároky

Odmeňovanie zamestnancov súkromnej sféry upravujú ustanovenia Zákonníka práce v nadväznosti na zákon o minimálnej mzde + oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sume minimálnej mzdy za príslušný rok. Základným princípom v úprave odmeňovania zamestnancov podľa Zákonníka práce je princíp zmluvnej voľnosti pri vyjednávaní o mzdových podmienkach a princíp garancie minimálnej výšky niektorých mzdových nárokov .

Výška minimálnej mzdy je v SR mzda ustanovená zákonom a vykonávacím nariadením vlády.

Podľa platnej právnej úpravy majú v SR prednostné právo vyjednávať o výške minimálnej mzde na príslušný rok najprv reprezentatívni sociálni partneri na bipartitnej úrovni, ak sa nedohodnú, nasleduje rokovanie v tripartite (v Hospodárskej a sociálnej rade SR). Ak sa ani tripartita nedohodne, platí automatická indexácia, resp. automat zo zákona účinný od 1.1.2020. Tzn. suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok je 57% priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy.

 

Výška minimálnej mzdy je od 1. januára 2023 700 EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 4,023 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom. V kolektívnych zmluvách uzatváraných na úrovni odvetví (kolektívne zmluvy vyššieho stupňa) i na podnikovej úrovni medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov sa môže dohodnúť vyššia mzda ako je minimálna mzda.

 

Zákonníkom práce je nad rámec uvedených nárokov garantovaná aj osobitná peňažná kompenzácia za prácu nadčas, za prácu vo sviatok, za prácu v noci a za prácu v pracovnom prostredí, ktoré je objektívnym orgánom na ochranu zdravia uznané za zdraviu škodlivé (t. j. táto

sa nezahŕňa do výšky minimálnej mzdy).

 

NEPRIEHLADNITE – novela Zákonníka práce účinná od 1.6.2023

 

Zákonom č. 1/2023 Z. z. s účinnosťou od 1.6.2023 sa novelizuje Zákonník práce tak, že niektoré príplatky (mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce) sa už neurčujú pevnou sumou, ale viažu sa na úroveň minimálnej mzdy percentuálnym podielom z nej (ako tomu bolo pred rokom 2021). V praxi sa tým zvýši výška príplatku v absolútnej hodnote.

 

Zo mzdy zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie, nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu, zrážky preddavku na daň alebo dane, nedoplatku preddavku na daň, daňového nedoplatku, nedoplatku, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň a na dani vrátane príslušenstva a nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

 

Podrobnejšie informácie o odmeňovaní a mzdových zvýhodneniach

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Zákon č. 1/2023 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde