Hlavné menu


Praktické informácie k sezónnej práci v SR

 

Kto sú to sezónni pracovníci?

Určité sektory európskeho hospodárstva, najmä agropotravinársky sektor a sektor cestovného ruchu, sú závislé od podpory sezónnych pracovníkov, ktorí na určité obdobia roka prichádzajú z iných členských štátov alebo tretích krajín. Takíto pracovníci majú často hlavný pobyt vo svojej domovskej krajine a dočasne sa presťahujú do členského štátu na účely výkonu činnosti závislej od striedania ročných období. V súlade so Zákonníkom práce sa za sezónnu prácu považuje práca, ktorá je závislá od striedania ročných období, každý rok sa opakuje a nepresahuje osem mesiacov v kalendárnom roku.

Podmienky pobytu a zamestnania

Cezhraniční sezónni pracovníci požívajú širokú škálu práv, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od toho, či sú občanmi Únie alebo štátnymi príslušníkmi tretích krajín.

Všetci sezónni pracovníci smú pracovať v SR len v pracovnoprávnom vzťahu v súlade so Zákonníkom práce, konkrétne buď v pracovnom pomere na určitú dobu, prípadne na kratší pracovný čas, alebo na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Občania EÚ            

V súlade so slobodou pohybu pracovníkov a so zásadou rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie majú občania EÚ právo:

  • hľadať si zamestnanie vrátane sezónneho zamestnania v inom členskom štáte a 
  • majú právo na rovnakú pomoc od vnútroštátnych úradov práce,
  • majú právo na zamestnanie, za rovnakých podmienok, aké majú štátni príslušníci hostiteľského členského štátu.

 

Po nástupe do zamestnania sa na nich vzťahujú právne predpisy a príslušné kolektívne zmluvy hostiteľského členského štátu a z hľadiska pracovných podmienok sa s nimi musí zaobchádzať rovnako ako so štátnymi príslušníkmi hostiteľského štátu, a to vrátane odmeny, ukončenia pracovného pomeru a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Takisto majú právo na prístup k rovnakým sociálnym a daňovým výhodám, aké majú štátni príslušníci hostiteľského štátu. Ak sa stanú nedobrovoľne nezamestnanými, zachovajú si v hostiteľskom členskom štáte postavenie pracovníka ešte šesť mesiacov za predpokladu, že sa v ňom zaevidujú na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Štátni príslušníci tretích krajín (krajín mimo EÚ)

Podmienky za akých môže zamestnávateľ zamestnať štátnych príslušníkov tretích krajín s miestom výkonu práce na území SR stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

Sezónne zamestnanie na účely tohto zákona je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce.

MPSVR SR stanovuje vyhláškou zoznam odvetví, v ktorých je možné sezónne zamestnanie štátnych príslušníkov tretích krajín a u ktorých sa vyžaduje prieskum trhu práce:

  • sekcia A - Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov,
  • sekcia C - Priemyselná výroba,
  • sekcia F - Stavebníctvo,
  • sekcia I - Ubytovacie a stravovacie služby.

Štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sa zdržiavajú v inom členskom štáte, než v akom budú zamestnaní ako sezónni pracovníci, alebo ktorí sa zdržiavajú v tretej krajine, zvyčajne musia požiadať o víza, pracovné povolenie alebo povolenie na pobyt, aby mohli v danom členskom štáte bývať a pracovať.

Štátni príslušníci tretích krajín môžu vykonávať sezónne zamestnanie v SR v dvoch režimoch: 

  • na základe povolenia na zamestnanie (na dobu maximálne 90 dní)
  • na základe prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania (na dobu dlhšiu ako 90 dní a kratšiu ako 180 dní).

 

Všeobecné informácie o pobyte cudzincov na území SR

Informačná karta Migračného informačného centra IOM k sezónnej práci

Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel sezónneho zamestnania alebo v rámci vnútropodnikového presunu – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo vnútra SR – pobyt cudzinca

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Zákon č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti

 

POZOR: Na zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko (sú držiteľmi dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „dočasné útočisko“) nie je potrebné povolenie na zamestnanie (resp. ani  potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, ani potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta).

 

Viac informácií o zamestnávaní osôb s dočasným útočiskom v súvislosti s konfliktom na Ukrajine:

 

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Užitočné informácie pre občanov Ukrajiny – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Služby zamestnanosti