Hlavné menu


Dotácie na podporu výchovy dieťaťa do ukončenia základnej školy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytuje dotáciu na  podporu výchovy k stravovacím návykom v záujme zdravého vývoja dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje vzdelávacieho procesu v materskej škole a vyučovania v základnej škole. Poskytuje aj dotáciu na  podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením.

Dotácie sú určené deťom, ktoré žijú v rodinách, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke alebo ak príjem rodín je najviac vo výške životného minima. Poskytujú sa do ukončenia základnej školy.